26 listopada Komisja Europejska skierowała do Polski tzw. Pierwsze Formalne Ostrzeżenie (Letter of Formal Notice) w sprawie planów gospodarowania wodami oraz wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Komisja zarzuca Polsce m. in:

- niepoprawne wyznaczenie silnie zmienionych części wód (co prowadzi do niezasadnej liberalizacji celów, jakie należy osiągnąć w stousnku do niektórych rzek),

- niedostateczne uzasadnienie odstępstw w planach gospodarowania wodami, a także nie wskazanie prac utrzymaniowych jako modyfikacji części wód,

- nieprawidłową ocenę stanu wod, poprzez nie wyznaczenie poziomów referencyjnych dla wszystkich elementów jakościowych,

- niepełny i nieprawidłowy monitoring wód.

Wystosowany list poprzedzony był kilkuletnią korespondencją nieformalną Komisji z władzami polskimi oraz dokonaną przez Komisję oceną planów gospodarowania wodami (ocena taka dotyczyła wszystkich państw). Kroki te nie doprowadziły jednak do naprawy sytuacji. Wysłane formalne ostrzeżenie to pierwszy etap oficjalnej, trójstopniowej procedury naruszeniowej podejmowanej w takich przypadkach - jeżeli Polska nie poprawi naruszeń prawa europejskiego lub nie przekona Komisji, że przyjęte w Polsce rozwiązania są jednak zgodne z tym prawem, Komisja w trzecim kroku tej procedury może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Zarzuty Komisji dotyczą planów ustanowionych w 2011 r. W międzyczasie, w Polsce został - zgodnie z normalnym cyklem planistycznym - opracowany projekt aktualizacji planów gospodarowania wodami dla poszczególnych dorzeczy. Podlega on obecnie konsultacjom społecznym, które będą trwać do 26 maja 2015 r., a nowe plany dla dorzeczy powinny być ustanowione do końca 2015 r. Konsultowane materiały znajdują się na:

www.apgw.kzgw.gov.pl

Ponadto, powstał projekt nowego Prawa Wodnego. Od kilku lat istnieje też projekt nowego rozporządzenia o klasyfikacji wód, które jednak wciąż nie zostało wydane. Jednak, wg naszej wstępnej analizy, ani aktualizacja planów, ani projekty nowych aktów prawnych, nie załatwiają zarzutów Komisji.