1 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE, odpowiadając na pytania sądu austriackiego, wydał wyrok w sprawie C‑529/15, interpretując dyrektywę 2004/35/WE (dyrektywę szkodową) i art. 4.7 dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Elektrownia wodna na rzece Mürz w Styrii (Austria) funkcjonuje od 2002 r., na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z 1998 r. Eksploatacja tej elektrowni powoduje, na długim odcinku rzeki poniżej, krótkie lecz znaczne wahania poziomu wody, które zakłócają reprodukcje ryb i powodują ich nadmierną śmiertelność.

Trybunał orzekł, że:
  • Ponieważ negatywny wpływ na ichtiofaunę (a tym samym na stan ekologiczny wód, którego ichtiofauna jest elementem) występuje także po 30.042007 r. (data początkowa stosowalności dyrektyw szkodowej), jest on potencjalnie kwalifikowalny jako szkoda w środowisku. Fakt, że szkody zaczęły występować przed 30.04.2007 r. i wynikają z eksploatacji elektrowni wodnej, na którą pozwolenie wydano przed tą datą, nie jest istotny. Dyrektywa szkodowa ma zastosowanie także do szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, które wystąpiły po dniu 30 kwietnia 2007 r., ale które zostały spowodowane eksploatacją instalacji, która uzyskała pozwolenie wodnoprawne i została oddana do użytku przed tą datą.
  • Niedopuszczalna jest interpretacja, która automatyczne wyłączałaby uznanie negatywnego wpływu za szkodę w środowisku z samego tylko powodu, że na szkodliwe przedsięwzięcie uzyskano odpowiednie pozwolenie wodnoprawne. Wyłączenie z pojęcia szkody stosuje się tylko do pogorszeń spełniających warunki art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (zostały podjęte wszystkie praktyczne środki minimalizujące + motywy szkodliwego przedsięwzięcia zostały szczegółowo określone i wyjaśnione + szkodliwe przedsięwzięcie stanowi nadrzędny interes społeczny lub środowiska + nie było racjonalnych korzystniejszych środowiskowo alternatyw) - także gdy Ramowa Dyrektywa Wodna nie obowiązywała jeszcze w chwili wdawania pozwolenia na przedsięwzięcie. Sąd nie ma obowiązku samodzielnie badać, czy warunki z art. 4.7 RDW są spełnione. Sam fakt, że odpowiedni organ administracji tego nie ustalił, zezwalając na przedsięwzięcie, oznacza że nie można powołać się na wyłączenie z pojęcia szkody.
  • Uprawniony do rybactwa musi mieć prawo do żądania od odpowiednich organów działań w sprawie szkody w środowisku, jak również do procedury odwoławczej i sądowej