29 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego opublikowano zarządzenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Mechowisko Manowo”. Zarządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3973/

Rezerwat obejmuje torfowisko będące kompleksem soligenicznego torfowiska alkalicznego i torfowiska przejściowego. Jest przestrzennie tożsamy z utworzonym wcześniej obszarem Natura 2000 o tej samej nazwie (PLH320057). Roślinność stanowi kompleks zespołów: Caricetum diandrae; Sphagno-Caricetum rostratae; Thelypteridi-Phragmitetum. Dokumentację projektową przygotował Klub Przyrodników w ramach przedsięwzięcia „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”, dofinansowanego przez LIFE. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano w tym obiekcie także potrzebne działania ochrony czynnej – usuwanie zarastających torfowisko drzew.

Jest to 27 rezerwat utworzony przez RDOŚ w Szczecinie w ciągu 10-letniej historii tej instytucji.