Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego znajdują się projekty dwóch nowych rozporządzeń dotyczących wód:

Tzw. nowe rozporządzenie klasyfikacyjne, czyli Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, ma wypełnić lukę po dwóch dotychczasowych rozporządzeniach, które utraciły ważność po 1 lipca b.r. (ministrowi nie udało się zdążyć z wydaniem nowego). Rozporządzenie określa elementy jakości brane do oceny stanu ekologicznego wód (biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne), ramowe definicje poszczególnych klas jakości, typologię wód, zależne od typu wód wartości progowe dla poszczególnych elementów bądź indeksów syntetycznie charakteryzujących te elementy, algorytm oceny; tzw. substancje priorytetowe brane pod uwagę do oceny stanu chemicznego oraz normy ich stężeń. Czyni to w dwóch wersjach: wg aktualnej typologii wód obowiązującej do końca 2021 r., oraz wg nowej typologii wód, wprowadzając ją od 2022 r., a więc w III cyklu planów gospodarowania wodami. Od wartości wprowadzanych rozporządzeniem zależeć będą cele środowiskowe, jakie dla poszczególnych rzek i jezior będą osiągnięte. Proponowane wartości nie są identyczne do obecnych, ale nie ma jednoznacznej relacji między nimi. W niektórych przypadkach będą one ostrzejsze a w innych – bardziej liberalne. Zmiany uzasadniane są kalibracją europejską, nowymi badaniami oraz uwzględnieniem znacznej ilości danych monitoringowych, na podstawie których lepiej zostały scharakteryzowane korelacje pomiędzy poszczególnymi elementami.
Materiały na: legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322856
W związku z chaotycznym opublikowaniem załączników zawierających całe meritum, skompletowanie projektu jest trudne, ale możliwe;) Merytoryczna analiza, w tym wychwycenie zmian w stosunku do stanu obecnego, to zajęcie tylko dla najbardziej wytrwałych. Odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej życzyłoby sobie dostać ewentualne uwagi do końca lipca.

Tzw. rozporządzenie monitoringowe, czyli Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych. Ma ono zastąpić Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, które utraciło moc. Wg uzasadnienia nowe rozporządzenie ma zapewnić ciągłość prowadzonego monitoringu, nieco tylko aktualizując jego zasady zgodnie z postępem naukowo-technicznym. Uwzględnia także już nową typologię wód, która ma obowiązywać od 2022 r. Różnice redakcyjne między starym a nowym rozporządzeniem są jednak znaczne i niełatwe do prześledzenia.
Materiały na: legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322204