Klub Przyrodników w dniu 17 sierpnia 2021 r. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na współfinansowanie zadania: „Ochrona cennego siedliska przyrodniczego (7230) na terenie województwa małopolskiego” w ramach dotacji. Zadanie ma celu długofalową ochronę cennego siedliska przyrodniczego 7230 (górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak turzycowisk i mechowisk) w obszarze Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 oraz Ostoja Popradzka PLH120019. Klub Przyrodników w latach 2014-2018 realizował m.in. w tych obszarach Natura 2000 projekt LIFE13/NAT/PL/000024 „Ochrona torfowisk alkalicznych Południowej Polski”. Celem tego zadania jest zachowanie trwałości działań ochronnych i utrzymanie efektu ekologicznego poprzez powtórne koszenia z elementami usunięcia nalotów krzewów, w obrębie obiektów, będących siedliskiem 7230 na powierzchni 1,28 ha. Wszystkie działania planowane są na gruntach właścicieli i zarządców, z którymi Klub Przyrodników ma podpisane porozumienia umożliwiające wykonanie działań ochronnych.

Działania planowane są na 6 obiektach w obszarze Małe Pieniny PLH120025 oraz 4 obiektach Ostoi Popradzkiej PLH120019. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Ochrona cennego siedliska przyrodniczego (7230) na terenie województwa małopolskiego”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania: 8800 zł.

Kwota dotacji WFOŚiGW w Krakowie: 2 640 zł.