5 października 2022 Dyrektor RZGW w Poznaniu skierował do właścicieli obwodów rybackich pismo zawierające m. in.: „jako właściciel wody wprowadzam ograniczenia w stosowaniu zanęt spożywczych podczas połowu ryb w  wodach obwodów rybackich w ilości do 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, a w okresie od 15 czerwca do 15 września całkowity zakaz stosowania zanęt (za wyjątkiem zgłoszonych zawodów wędkarskich, gdzie dopuszcza się ilość 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, za co odpowiadać będzie organizator zawodów, przekroczenie ilości skutkować będzie m. in. brakiem zgody na kolejne zawody)”.

Ograniczenie – ingerujące w sposób udostepnienia do wędkowania wydzierżawionych obwodów rybackich – zostało wprowadzone wyraźnej podstawy prawnej, z powołaniem się tylko na ogólne prawa właścicielskie Wód Polskich w stosunku do wód.  Komunikat internetowy Wód Polskich w tej sprawie.

Co do meritum, zagadnienie zanęt wędkarskich było dotąd podnoszone np. podczas prac nad planami zadań ochronnych i często budziło kontrowersje. W opinii ekologów wód, zanęcanie w niektórych sytuacjach (zwłaszcza niewielkie jeziora dystroficzne lub oligotroficzne) może być znaczącym czynnikiem degradującym ekosystemy; w opinii części wędkarzy było jedynym technicznym rozwiązaniem umożliwiającym skuteczny odłów przez wędkarzy części ryb karpiowatych. Co do aspektu prawnego, powszechne było dotąd przekonanie, że ewentualne ograniczenie zanęcania można wprowadzić tylko przez regulamin wędkowania, wynikający z ustaleń operatu rybackiego. W tym kontekście, stanowisko Wód Polskich ma charakter precedensowy.

W tym samym piśmie dyrektor RZGW w Poznaniu przedstawia też stanowisko, że organizacja przez użytkownika rybackiego zawodów wędkarskich, a także każda „organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych” na wodach wymaga pisemnej zgody PGW WP, przy czym w przypadku gdy impreza wiąże się np. z pobieraniem wpisowego od uczestników – Wody Polskie pobiorą za takie „korzystanie z nieruchomości” opłatę w wysokości co najmniej 150 zł.