Z opóźnieniem, ale jednak informujemy: w listopadzie 2013 RDOS w Gorzowie uznał dwa nowe rezerwaty przyrody w województwie lubuskiem:

Rezerwat Klenickie Zakole, o powierzchni 68 ha, obejmuje starorzecze Odry położone na zawalu i otaczający go las w gminach Bojadła i Trzebiechów, w nadleśnictwie Sulechów. Celem ochrony jest umożliwienie przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych w obrębie siedlisk przyrodniczych rezerwatu oraz zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych obszaru starorzecza, podlegającego przebudowie związanej z odcięciem od strefy zalewów, w tym lasów łęgowych podczas procesu grądowienia oraz fauny i flory zbiorników wodnych w procesie wypłycenia i zarastania. Miejsce znane jest tez pod lokalną nazwą „Łuk Wodny”. Naszym zdaniem w tym miejscu powinien powstać rezerwat o powierzchni ok. 168 ha, obejmujący także przylegle starodrzewy dębowe, zarówno za wałem (grądowiejące łęgi) jak i przed wałem (w strefie zalewowej Odry).

Zarządzenie

Rezerwat Torfowisko Linkowo, o powierzchni 47 ha, obejmuje torfowisko w Puszczy Drawskiej, w gminie Dobiegniew i w nadleśnictwie Smolarz. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu torfowisk wraz z mozaiką towarzyszących im siedlisk wodnych i bagiennych oraz stanowiskami cennych roślin naczyniowych. Rezerwat obejmuje śródleśne torfowisko otaczające jeziora Linkowo i Linkówko – pierwsze z nich także weszło do rezerwatu, natomiast drugie stanowi wyciętą w rezerwacie enklawę.

Zarządzenie

Lubuski RDOŚ zapowiedział także zamiar powiększenia rezerwatów Jeziora Gołyńskie (o ok. 11 ha) oraz Nad Młyńską Strugą (o ok. 60 ha)

Cieszymy się z postępu. Według naszych szacunków, w województwie lubuskim potrzeba jeszcze blisko 100 nowych rezerwatów przyrody.