Świebodzin, 20 września 2007

W dniach 16 - 17 listopada (piątek – sobota) w Sękocinie pod Warszawą organizujemy konferencję pt.

Kształtowanie ekosystemów leśnych na gruntach porolnych
– teoria i praktyka, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Powszechnie znanym faktem jest, że lasy mają znaczący wpływ na ochronę klimatu Ziemi, przyczyniając się w istotny sposób do zmniejszenia skutków efektu cieplarnianego. W powiązaniu ze spadkiem rentowności rolnictwa prowadzi to obecnie do uruchamiania szerokich programów zalesieniowych gruntów porolnych.
Często jednak sztuczne zalesianie znacznych powierzchni prowadzi do zaniku spójności z naturalnymi lub półnaturalnymi ekosystemami oraz do ich degradacji. Zdarza się, że zalesiane są ekosystemy cenne przyrodniczo, składy gatunkowe powstających drzewostanów są uproszczone, a decydujący o ich kształcie nie biorą pod uwagę uwarunkowań przyrodniczych. 
Z uwagi na te i inne fakty wyłania się obecnie potrzeba perspektywicznego podejścia do zalesień na gruntach porolnych w sposób pełniej uwzględniający ochronę różnorodności biologicznej. Jedną z godnych rozpatrzenia alternatyw jest, praktykowane dotychczas nieśmiało, pozostawianie zalesiania samej przyrodzie. Doświadczenia licznych podmiotów zajmujących się tą problematyką, wskazują, iż wykorzystanie sukcesji naturalnej może być pod wieloma względami lepsze niż zalesianie.
Wiosną bieżącego roku, dzięki pomocy udzielonej przez Program Małych Grantów Globalnego Funduszu Środowiska, rozpoczęliśmy realizację projektu, którego celem jest wypromowanie ekologicznych metod kształtowania ekosystemów leśnych na gruntach porolnych, a także innych gruntach przeznaczanych pod zalesienia - poprzemysłowych i popoligonowych. Prawdopodobne jest, że w najbliższych dziesięcioleciach problem zagospodarowania gruntów porolnych dotyczyć będzie nawet kilkunastu procent powierzchni naszego kraju, tymczasem do tej pory nie powstał w Polsce żaden program w sposób zadowalający uwzględniający ekologiczne metody kształtowanie ekosystemów leśnych w krajobrazie rolniczym.
Konferencja ma charakter otwarty, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października oczekujemy na zgłoszenia wystąpień dotyczących przykładów dobrej praktyki i głosów konstruktywnej krytyki dotychczasowych poczynań, analizy korzystnych i niekorzystnych procesów w tym względzie, wyników badań ilustrujących efekty współczesnych trendów i propozycji na przyszłość. Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarówno teoretyków jak i praktyków, osoby posiadające własny dorobek, jak i po prostu zainteresowane tematem, oczekujemy spojrzenia na problem pod kątem przyrodniczym, społecznym i ekonomicznym. 
Wstępne zgłoszenia powinny zawierać tytuł wystąpienia, nazwiska, imiona, adresy i telefony/maile  kontaktowe autorów, 3 - 4 zdaniowe streszczenia oraz określenie formy wystąpienia. Przewidujemy referaty (20 - 30 minut), komunikaty (10 - 15 minut) i postery. Od autorów oczekiwać będziemy przygotowania wystąpień w formie pisemnej, materiały z konferencji opublikujemy w ciągu 2 - 3 miesięcy w specjalnym zeszycie „Przeglądu Przyrodniczego”. Niezwłocznie po upływie terminu zgłoszeń autorów poinformujemy o przyjęciu proponowanych wystąpień lub ich odrzuceniu oraz roześlemy szczegółowy program. Koszt uczestnictwa w spotkaniu (w tym noclegi, pełne wyżywienie i materiały) dla autorów wystąpień i posterów wynosi 50 zł, dla pozostałych osób około 150 zł. Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą na adres: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, faxem: 683828236 lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowych informacji o projekcie i spotkaniu udziela Andrzej Jermaczek (tel. 683828236, 504328717).