28 października Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz ustawę udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.

Ustawy mają wejść w życie 15 listopada.

W załącznikach ustawa oos - PDF (540 KB)
oraz jednolity tekst ustawy o ochronie przyrody - PDF (480 KB),
jaki będzie obowiązywał od 15.11.