Jak wiadomo, w kwietniu Sejm uchwalił, a w maju Prezydent podpisał wreszcie ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

Minister Rolnictwa konsultuje obecnie projekt rozporządzenia "w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury... "

Zgodnie z projektem, właścicielom stawów będzie niemal z automatu (przyrost w stawach karpiowych musi być mniejszy niż 1,5t/rok, a przy stawach pstrągowych nie mogą być naruszone warunki odprowadzenia wód) przysługiwała płatność 360 zł/ha, a dodatkowo będą mogli uzyskać:
  • za fakt położenia na obszarze Natura 2000 lub w innej formie ochrony przyrody: 600 zł/ha (czy masowo powstaną na stawach zespoły przyrodniczo-krajobrazowe?)
  • za utrzymywanie powierzchni zarośniętej roślinnością wynurzoną na niezmienionym poziomie 160 zł/ha;
  • za utrzymywanie co najmniej 1 stawu napełnionego wodą przez cały rok - 160 zł/ha powierzchni tego stawu;
  • za utrzymywanie wysp, skarp grobli wraz z ławami oraz innych nieużytków (pokrytych trawą, roślinnością zielną, krzewami, drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk - 130 zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem"
  • i inne (szczegóły w załączniku)

Uwagi do projektu rozporządzenia należy przesyłać Ministrowi Rolnictwa.

Załącznik: projekt rozporządzenia (plik PDF)