Komisja Europejska wystosowała dziś do Polski tzw. uzupełniającą uzasadnioną opinię dotyczącą transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej do prawa polskiego. Komisja uważa, że mimo zmian w polskim prawie wodnym w początkach 2011 r. i mimo wydania nowych rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie oceny stanu wód, transpozycja wciąż nie jest pełna. Obecne wystąpienie dotyczy braku pełnego i wlasciwego monitoringu wód, w tym pomijania w nim pewnych obligatoryjnych, w świetle dyrektywy, elementów. Wątpliwości Komisji budzi m. in. praktyczne pomijanie aspektów hydromorfologicznych w ocenie stanu wód.

Komunikat prasowy:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/172&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en