Rada UE w konfiguracji ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo debatowała wczoraj nad propozycjami nowej Wspólnej Polityki Rybackiej oraz związanego z nią nowego instrumentu finansowego - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dzisiejksza debata jest częścią dyskusji nad propozycjami Komisji Europejskiej w w/w sprawach, która ma potrwać do czerwca.

Wczorajsza debata jest częścią dyskusji nad zaproponowaną przez Komisję reformą Wspólnej Polityki Rybackiej UE, która ma obejmować m. in:
- tzw. zakaz odrzutów, tj. nakaz przywiezienia do portu wszystkiego, co zostało złowione (jednak ryby, które nie powinny być złowione, a jednak zostały, nie mogłyby być korzystnie sprzedane),
- utrzymanie limitowania odłowów podstawowych gatunków ryb na wodach UE, przy czym docelową podstawą miałby być tzw. zrónoważony odłów, tj. odławianie nie więcej ryb, niż wynosi tzw. wskaźnik maksymalnego trwałego uzytkowania populacji (jak na razie, w stosunku do wielu gatunków, poziom ten jest wciąż przekraczany z przyczyn "spoleczno-ekonomicznych" !),
- tzw. "przenoszalne licencje połowowe" dla rybaków (limity ryb do odłowienia), które mogliby sprzedawać i kupować; państwa członkowskie mogłyby wprowadzić mechanizmy chroniący rybołowstwo przybrezeżne na małych łodziach,
- zastąpienie obecnego Europejskiego Funduszu Rybnego przez Europejski Funduszu Morski i Rybacki, z nieco rozszerzonymi możliwościami.

Z przebiegu debaty wynika, że jest 'polityczna zgoda' co do celów i co do zasadniczych elementów reformy, ale dyskusja nad takimi aspektami jak tempo wdrażania proponowanych rozwiązań i ich szczegóły.

Komunikat prasowy:
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/129056.pdf
Komisyjne założenia reformy WPRyb:
ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_pl.htmNa stronach DG Mare (Spraw Morskich i Rybołówstwa) opublikowano interesujący Atlas Mórz UE (pewne dane także o francuskich terytoriach zamorskich), w formie przeglądarki danych GIS, dotyczących podstawowych elementów przyrodniczych, rybołówstwa, licencji połowowych i stanu populacji poszczególnych kluczowych gatunków ryb w poszczególnych częściach mórz.