Komisja Europejska zadecydowała 22 marca o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE za nie transponowanie do prawa polskiego dyrektywy 2008/56/WE - tzw. Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej. Termin transpozycji upłynął 15 lipca 2010 r.

Obecnie Polska powinna już mieć nie tylko transponowane przepisy dyrektywy, ale powinna zbliżać się do finału prac nad "strategią morską", której opracowania i wdrożenia wymaga dyrektywa. W jej ramach, do 15 lipca 2012 r. Polska jest obowiązana dokonać oceny stanu środowiska morskiego i okreslić za pomoca mierzalnych parametrów i wskaźników cele środowiskowe w stosunku do polskiej części morza, odpowiadające "dobremu stanowi środowiska morskiego", a odnoszące się do wszystkich morskich komponentów przyrodniczych.

Do 2014 r. Polska i wszystkie inne państwa członkowskie UE są obowiązane podjąć monitorowanie środowiska morskiego w zakresie wszystkich komponentów przyrodniczch. Do 2015 r. powinny być opracowane, a do 2016 r. wdrożone w życie, programy działań zapewniające osiągnięcie "dobrego stanu środowiska morskiego" do 2020 r. Obowiązkowy jest też system morskich obszarów chronionych (w Polsce realizowany przez wyznaczone na morzu obszary Natura 2000 i morskie części parków narodowych Słowińskiego i Wolińskiego.