Dziś na oficjalnej witrynie GDOŚ i Natury 2000 w Polsce pojawiła się zaktualizowana "Instrukcja wypełniania SDF". Instrukcja uwaględnia aktualną Decyzję Wykonawczą Komisji Euroepsjkiej z 2011 r. w sprawie formatu i zawartości SDF. Format SDF nieco się zmienia. Powierzchnia siedlisk przyrodniczych ma być podawana w ha, a nie w %. Pojawia się kod na określenie jakości informacji. Zanik siedliska będzie kodowany znakiem w formularzu, a nie przez usunięcie siedliska z SDF. Zupełnie nowy i inaczej skonstruowany jest katalog działalności człowieka w obszarze.

GDOS poprawia też niesławne zapisy instrukcji z 2010 r., nakazujące nadawanie oceny D w przypadku, gdy populacja gatunku w obszarze < 0,49% jego populacji krajowej, co miało być uzasadniane "zaokrąglaniem do zera". Obecna instrukcja zawiera w tej sprawie następujące zapisy:

Jeżeli ocena ekspercka stwierdza, że występowanie danego gatunku na opisywanym obszarze jest nieznaczące (patrz uwaga poniżej) dla jego ochrony, wówczas otrzymuje on ocenę D (populacja nieistotna). W takim przypadku nie nadaje się pozostałych ocen (stanu zachowania, izolacji, oceny ogólnej).

UWAGA: Zapisy decyzji wykonawczej Komisji z dnia 11.7.2011 w sprawie formularza zawierającego informacje o terenach Natura 2000 nie definiują jednoznacznie pojęcia "populacja nieistotna". W opinii Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: Zapisu "jeśli gatunek rzadko pojawia się na obszarze, na przykład tylko jako gatunek przelotny, nie uznaje się tej populacji zaznaczącą i należy ją zapisać jako D" nie należy interpretować w sposób taki, że każda populacja zakwalifikowana wyłącznie jako przelotna powinna być uznana za nieistotną niezależnie od jej liczebności.

Populację stanowiącą mniej niż 0,50% populacji krajowej gatunku, poza przypadkami o których mowa w poniższym punkcie, uznaje się za nieistotną dla ochrony gatunku w skali kraju i nadaje się ocenę D. Podejście to jest analogiczne i zgodne z podejściem kwalifikowalności obszaru IBA, w którym minimalna liczebność danego gatunku powinna wynosić co najmniej 1% populacji krajowej - kryterium C6. W uzasadnionych sytuacjach, biorąc pod uwagę dostępne dane naukowe, specyfikę gatunku, charakterystykę zagęszczenia oraz konieczność zapewnienia właściwej ochrony, przedmiotów ochrony i funkcjonowania sieci Natura 2000, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może zmienić ocenę D na wyższą w przypadku populacji nieprzekraczającej poziomu 0,49% populacji krajowej.

Opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem materiałów źródłowych, na których oparto ocenę musi być zawarty w punkcie 4.2. "Wartość przyrodnicza i znaczenie". Szczególnie ważne jest to w przypadku przyznawania nielicznej populacji oceny C na podstawie wiedzy eksperckiej (izolowane stanowisko podgatunku, łącznik między populacjami, populacja reliktowa, wyjątkowo wysokie zagęszczenie itp.).

Nowa instrukcja wraz z załącznikami jest dostępna pod adresami:
www.gdos.gov.pl/Articles/view/1914/Baza_danych
natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3