28 stycznia RDOŚ w Bydgoszczy wydał decyzję odmawiającą zgody na realizację
przedsięwzięcia ""Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz
poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". Wniosek
dotyczył budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka (inwestycji od
dawna proponowanej i znanej pod nazwą "tama w Nieszawie", w rzeczywistości
ostatnio proponowanej do zbudowania k. miejscowości Siarzewo).

Motywem odmowy było nieujęcie inwestycji w Planie Gospodarowania Wodami
Dorzecza oraz znacząco negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000.