Na stronie internetowej RZGW Wrocław udostępniono do konsultacji społecznych
projekt planu utrzymania wód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 28 stycznia do 17 lutego:

http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/9479,25314,25315/25315/art32237.html

Plany utrzymania wód określą, na jakich odcinkach rzek będą w ciągu
najbliższych 6 lat realizowane tzw. prace utrzymaniowe - w tym wycinanie
drzew i krzewów, odmulanie, usuwanie martwych drzew, zasypywanie podcięć
erozyjnych w brzegach itp. Działania takie, mimo że niekiedy drobne, są
wykonywane powszechnie, w wyniku czego wywierają silny wpływ na ekosystemy
rzek. Wcześniej przedstawiono do konsultacji społecznych projekty planów
utrzymania wód dla pozostałych RZGW - wszystkie one zakładały, że prace
utrzymaniowe będą realizowane niemal na wszystkich ciekach, choć w
prognozach oddziaływania na środowisko wskazywano na negatywne oddziaływanie
na środowisko i proponowano takie modyfikacje sposobu wykonywania działań
utrzymaniowych, które pozwoliłyby to oddziaływanie nieco złagodzić.

Sporządzanie planów utrzymania wód zostało nakazane przepisem ustawy Prawo
wodne, wprowadzonym w związku z zarzutami Komisji Europejskiej o niezgodność
praktyki utrzymywania wód w Polsce z wymogami dyrektyw: wodnej, ocenowej i
siedliskowej. Plan sporządza dyrektor RZGW, uzgadnia z KZGW i marszałkami
województw, a następnie ustanawia jako akt prawa miejscowego. Plany
utrzymania wód miały być ustanowione do 1 stycznia 2016 r., jednak w grudniu
Sejm przesunął ten termin na 1 stycznia 2017 r..