5 lutego 2016 r. Minister Środowiska Jan Szyszko odwołał Panią KatarzynęWoźniak z funkcji dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego. Powodów odwołanianie podano. Katarzyna Woźniak kierowała Słowińskim PN od kwietnia 2005 r. Przez ponad 10lat postawiła ochronę tego parku na naprawdę dobrym poziomie. M. in.prawidłowo ustawiła priorytety ochrony SPN - z naciskiem na najbardziejpotrzebujące pomocy ekosystemy wodne i nieleśne, a przy minimalizacjiingerencji w lasy. Zrezygnowała z redukcji zwierzyny w SPN, udowadniającpraktycznie, że nie jest ona wcale konieczna. Zorganizowała pracę Parku tak,że SPN pozyskał znaczne finansowanie ze środków UE na realizację ważnych iambitnych przedsięwzięć z zakresu czynnej ochrony przyrody i renaturyzacjiekosystemów. Starała się chronić Park przed presją osaczającej go zabudowyrekreacyjnej i przed presją nadmiernej tam turystyki i rekreacji. Przeciwko ochronie Słowińskiego Parku Narodowego, a także osobiścieprzeciwko jego Dyrektor, od kilkunastu miesięcy jątrzyli powiatowi działaczePiS wraz z dużą grupą roszczeniowych wobec Parku mieszkańców gminySmołdzino. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi spotykali się oni z J.Szyszko, który obiecywał im ograniczenie ochrony SPN i zmiany personalne wParku po dojściu do władzy.