Ministerstwo Środowiska, Klub Parlamentarny PIS oraz Wyższa Szkoła KulturySpołecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowały i przeprowadziły 12-13 marcaw Warszawie i w Puszczy Białowieskiej "konferencję naukową" na temat"Puszcza Białowieska - mity, fakty i przyszłość". Przynajmniej niektóreelementy tego wydarzenia sfinansował NFOŚiGW.

 

Ministerstwo opublikowało sprawozdanie z przebiegu oraz wnioski zkonferencji:

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/marzec_2016/Spr

awozdanie_Bialowieza_PDF.pdf

 

Jak się jednak okazuje, ogłoszone wnioski nie są wcale wnioskami z tejkonferencji. Grupa uczestników konferencji, w tym m. in. przewodniczącyPaństwowej Rady Ochrony Przyrody, ogłosiła zdanie odrębne, zwracając wszczególności uwagę na niezgodność ogłoszonych przez Ministerstwo konkluzjiz rzeczywistym przebiegiem dyskusji na konferencji, prezentowanych na niejtreści i wizytowanych w terenie obiektów, a także niezgodność sposobuwywiedzenia wniosków z podstawowymi standardami dyskusji naukowej.Wystąpienie to zostało zamieszczone na stronie internetowej PROP:

http://prop.info.pl/wp-content/uploads/2016/03/Konferencja_votum-separatum.p

 

Szersze przedstawienie kontekstu na stronie internetowej POP:

http://prop.info.pl/pb-votum-separatum/