Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przeprowadza ponowne konsultacje społeczneprojektów aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach Wisły iOdry wraz z ich prognozami oddziaływania na środowisko:

http://bip.kzgw.gov.pl/?aid=51

 

Konsultacje trwają do 4 maja 2016 r. (uwagi pocztą mogą wpłynąć do 6 maja).Z podanej wyżej strony można ściągnąć (jako jedną paczkę zip) aktualnąpostać projektów planów wraz z prognozami ich oddziaływania na środowisko.Konsultacje nie obejmują pozostałych dorzeczy.

 

Z nowych wersji planów zniknęły cele środowiskowe dla obszarów chronionych(poprzednio ukryte w bazie danych, ale jednak obecne w materiale).Zamieszczono tylko wykazy zależnych od wód obszarów chronionych oraz ogólnyopis, co jest celem środowiskowym dla poszczególnych typów obszarów. Planynadal nie zawierają uzasadnienia, dla jakiej ważnej działalności człowiekaniektóre części wód sklasyfikowano jako "silnie zmienione".

 

Ważnym załącznikiem do projektów są długie listy zamierzonych inwestycji,jakie miałyby korzystać z odstępstwa od obowiązku osiągnięcia celówśrodowiskowych dla wód. W porównaniu z poprzednio konsultowanymi wersjamiplanów, listy te zostały poszerzone, w tym powróciły na nie inwestycjebardzo szkodliwe dla środowiska (np. zbiornik zaporowy Dukla na Jasiołce,budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka). W wielu przypadkachzamierzone suche zbiorniki przeciwpowodziowe zmieniono na "zbiornikiwielofunkcyjne". Listy inwestycji nie zawierają jednak zamierzeń dotyczącychrozbudowy dróg wodnych, planowanej równocześnie przez inny resort.