Opublikowane zostały interesujące raporty dotyczące zagadnień ze sferyśrodowiska i przyrody:

 

Raport Greenpeace Polska i Fundacji Dzika Polska z monitoirngu ochronyPuszczy Białowieskiej

 

Raport zawiera zgrabne i trafne streszczenie dotychczasowych wydarzeńdotyczących ochrony Puszczy, aż do kwietnia 2016 r. (zobowiązańmiędzynarodowych, przyjętych planów i rozwiązań, aż po niedawną decyzję oaneksowaniu planu urządzenia lasu nadleśnictwa Białowieża oraz wyznaczeniedwóch dużych tzw. "powierzchni referencyjnych"). Zestawia też syntetycznieargumenty przeciwko wycinaniu świerków opanowanych przez kornika. Jegosednem są wyniki przeprowadzonego w terenie w latach 2014-2015 monitorowaniaprac leśnych rzeczywiście realizowanych w Puszczy do końca 2015 r. (a więcjeszcze przed ostatnimi decyzjami Ministra i DGLP). Raport wskazuje, że jużprzed końcem 2015 r. zdarzały się przypadki realizacji cięć sprzecznych zdeklaracjami Polski co do ochrony Puszczy Białowieskiej jako obszaruŚwiatowego Dziedzictwa Ludzkości (wykonywanych w miejscach, które Polskadeklarowała jako strefę bez cięć), jak również że występuje znaczący (6przypadków na 40 zbadanych prób) problem nieumyślnego niszczenia podczascięć stanowisk chronionych chrząszczy saproksylicznych - zgniotkacynobrowego i ponurka Schneidera. Zdaniem autorów raportu, zebrane danewskazują na niepełną skuteczność ochrony Puszczy w zarządzie LasówPaństwowych, nawet przed ostatnimi, pogarszającymi jeszcze sytuację zmianamiw tej sprawie. Raport kończy się konkluzją, że jedyną skuteczną formąochrony Puszczy jest forma parku narodowego na całym jej obszarze

 

 

Raport do pobrania:

http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/726035/Raport_Patrole_Lesne.pdf

 

Informacja o raporcie:

http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Wycinka-zamiast-ochrony---raport-z-Lenych-Patroli-w-Puszczy-Biaowieskiej/

 

Raport Fundacji Greenmind - Badania funkcjonalności BIP i wykazów danych odokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie wkontekście zapisów Konwencji z Aarhus

 

Na reprezentatywnej próbie 240 polskich gmin zbadano spełnienie obowiązkówinformacyjnych wynikających z ustawy o dostępie do informacji o środowisku iocenach oddziaływania na środowisko - prowadzenia publicznie dostępnegowykazu danych o środowisku oraz obwieszczania o decyzjach środowiskowych. Wznaczącym stopniu prawo nie jest przestrzegane: 7% gmin, wbrew wyraźnemuobowiązkowi, nie publikuje w ogóle w Biuletynie Informacji Publicznejobwieszczeń dotyczących postępowań w sprawie decyzji istotnych dlaśrodowiska. Niemal połowa gmin (sic!), wbrew wyraźnemu obowiązkowiustawowemu, nie ma wykazu informacji o środowisku jako część BIP. Tam, gdzieinformacje są zgodnie z prawem udostępniane na BIP, są trudne do wyszukania,co wynika z chaotycznego sposobu ich umieszczania, braku efektywnychwyszukiwarek, stosowanych rozwiązań technicznych co do nazewnictwa plików inazw informacji itp. Raport konkluduje, że poziomie lokalnym wymaganiaKonwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniudecyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczącychśrodowiska (ratyfikowana przez Polskę konwencja międzynarodowa, tzw.Konwencja z Aarhus), nawet jeśli zostały transponowane do prawa polskiego,to masowo nie są przestrzegane.

 

Raport do pobrania:

http://greenmind.pl/wp-content/uploads/2016/02/wyniki-badania-BIP-w-gminach.pdf

 

Informacja o raporcie:

http://greenmind.pl/2016/02/droga-przez-meke-informacja-o-srodowisku-i-decyzjach-majacych-znaczenie-dla-srodowiska-w-gminnych-biuletynach-informacji-publicznej/

 

Raport Fundacji Greenmind - Doświadczenia ze stosowania Konwencji z Aarhus

 

Ankietowe badanie organizacji pozarządowych oraz uzupełniająca ankietainternetowa dla obywateli, badające "wrażenia" respondentów odnośniestosowania w Polsce poszczególnych elementów Konwencji: wsparcie dlastowarzyszeń działających na rzecz ochrony środowiska (art. 3), dostęp doinformacji dotyczących środowiska (art. 4), udział społeczeństwa wpodejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych przedsięwzięć (art. 6), udziałspołeczeństwa w odniesieniu do planów, programów i wytycznych politykimających znaczenie dla środowiska (art. 7), udział społeczeństwa wprzygotowywaniu przepisów wykonawczych lub powszechnie obowiązujących aktównormatywnych (art. 8), dostęp do wymiaru sprawiedliwości (art. 9).

 

Wykryto znaczącą skalę (14%) nieprzestrzegania prawa w zakresie dostępu doinformacji o środowisku. Wymagane Konwencją wsparcie państwa dla POEpraktycznie nie istnieje. Konsultacje społeczne przedsięwzięć, planów,programów, polityk oraz projektów aktów prawnych są powszechnie ocenianejako mało efektywne, ponieważ zasadnicze uwagi są powszechnie odrzucane, auwzględniane są tylko uwagi o kosmetycznym charakterze. Mimo istnieniamechanizmu konsultowania projektów aktów prawnych (portal RCL), częstymprzypadkiem są nierealistyczne terminy konsultacji, jak również obchodzenieobowiązku konsultacji projektów ustaw przez zgłaszanie projektów rządowychjako "projektów poselskich".

 

Raporty do pobrania:

http://greenmind.pl/wp-content/uploads/2016/04/Badanie_poe_raport_ver3_1.pdf

http://greenmind.pl/wp-content/uploads/2016/04/Badanie_internet_raport.pdf

Informacja o raportach:

http://greenmind.pl/2016/04/organizacje-pozarzadowe-krytycznie-o-stosowaniu-konwencji-z-aarhus/