Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot opublikowała poradnik ocen oddziaływaniaośrodków narciarskich na środowisko. 240-stronicowa publikacja, którejautorami są: Krzysztof Okrasiński, Romuald Mikusek, Paweł Żyła, RafałKokoszka, Krzysztof Badora i Krzysztof Parzóch, udostępniona jest jako plikpdf w prowadzonym przez Pracownię serwisie poświęconym ochronie gór:

http://gory.pracownia.org.pl/

http://gory.pracownia.org.pl/upload/filemanager/gory.pracownia.org.pl/Publikacje/Poradnik-ochrony-ekosystemow-gorskich-2016.pdf

 

Poradnik przedstawia krytyczne punkty procedur ooś ośrodków narciarskich(wraz z kluczowymi tezami z orzecznictwa sądów administracyjnych), anastępnie - w kolejnych rozdziałach - informacje na temat typowychoddziaływań ośrodków narciarskich na poszczególne elementy przyrody iśrodowiska, od ptaków po wody i rzeźbę terenu, zalecenia dotyczące metodyrozpoznawania tych oddziaływań do celów sporządzenia wiarygodnej KartyInformacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu oddziaływania na środowisko,możliwe metody minimalizacji oddziaływań. Dodatkowo zebrano informację owpływie zmian klimatycznych na sens budowy ośrodków narciarskich w Polsce,ujęcia usług ekosystemowych w procedurze OOŚ, a także na temat zarządzaniaochroną środowiska w funkcjonujących ośrodkach narciarskich.