W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284754/katalog/12349746#12349746

 

pojawił się projekt nowego rozporządzenia Ministra Środowiska o ochroniegatunkowej zwierząt, które miałoby wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.,zastępując obecne rozporządzenie z 7 października 2014.

Zdaniem GDOŚ (który przygotował projekt), nowe rozporządzenie musi zostaćwydane w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. pośredniejmodyfikacji podstawy prawnej do jego wydania: Minister od tej daty może wrozporządzeniu uznać, że zakazy chroniące niektóre gatunki zwierzątchronionych (z wyjątkiem jednak ptaków oraz zwierząt z załączników II i IVdyrektywy siedliskowej, bo dla nich takiego generalnego wyłączeniazabraniają dyrektywy UE) nie dotyczą racjonalnej gospodarki leśnej, jeślijej technologia uniemożliwia ich przestrzeganie. Zdaniem GDOŚ ta modyfikacjaustawy spowodowałaby, że całe obecne rozporządzenie straci ważność od 1stycznia 2017 r., musi być więc do tej daty zastąpione nowym

 

Projekt zamierza w pełni wykorzystać nową możliwość wprowadzoną przez ustawę- i generalnie wyłączyć racjonalną gospodarkę leśną z obowiązywania zakazówochrony gatunkowej zwierząt wszystkich gatunków "nie-unijnych", tj.wszystkich gatunków chronionych z wyjątkiem ptaków i zwierząt z załącznikówII i IV dyrektywy siedliskowej.

 

Projekt zakłada także wprowadzenie zapisu umożlwiającego wyznaczanie strefochrony gatunków wykraczających poza podany w rozporządzeniu promień odstanowiska gatunku chronionego (co jest stosowane w praktyce, ale nasuwałowątpliwości prawne), ale tylko po uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcąterenu. Wyznaczenie strefy mieszczącej się we wskazanym rozporządzeniempromieniu nie wymagałoby (tak jak jest i dziś) takiego uzgodnienia.

 

Pod ochroną gatunkową miałby też znaleźć się dodatkowy gatunek morskiej ryby- babka czarna (Gobius niger), a także odkryty w Polsce nietoperzprzymroczek Saviego (Hypsugo savii). Na liście ptaków wprowadzono drobnezmiany w związku z pojedynczymi nowymi stwierdzeniami lub brakiem stwierdzeńgatunków zalatujących do Polski.

 

Poza tymi zmianami, lista gatunków chronionych pozostałaby taka sama (aprzynajmniej w uzasadnieniu projektu nie ma nic o zmianach, niedostrzegliśmy też innych znaczących zmian próbując porównać listy).

 

Projekt zakłada liberalizację pozyskiwania winniczków, przez rezygnację zograniczenia liczby dni, w których może być prowadzone pozyskanie iujednolicenie w całym kraju minimalnej wielkości muszli na 30 cm.

 

Drobniejsze (słuszne) zmiany to korekty zasad wyznaczania stref dla puchaczai terminów obowiązywania stref ochrony częściowej żółwia błotnego, a takżeodstępstw w przypadku udzielania zwierzętom pomocy.

W projekcie zapowiedziano, że przeprowadzone będą konsultacje społeczne, narazie jednak do nich nie zaproszono i nie podano terminu na składanie uwag.