Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 12 kwietnia 2016 r. uznał nowy rezerwat przyrody Mechowisko Krąg, położony nad jeziorem Krąg w gminie Stara Kiszewa (pow. Kościerzyna). Niewielki rezerwat o powierzchni 3,81 ha obejmuje zatokę jeziora i fragment torfowiska alkalicznego z cenną roślinnością mechowiskową. Rezerwat objął grunty Skarbu państwa w zarządzie marszałka województwa. Większa część tego torfowiska, m. in. z unikatową populacją skalnicy torfowiskowej Saxifraga hirculus, pozostała jednak poza rezerwatem, ponieważ stanowi własność prywatną, właściciele gruntów niezgodzili się na rezerwat, a RDOS nie zdecydował się na przeprowadzenie procedury wywłaszczenia, którą w takiej sytuacji przewiduje art. 7 ust 2 ustawy o ochronie przyrody. Wokół rezerwatu utworzono otulinę o powierzchni 17 ha, w której znalazło się m. in. całe torfowisko.

 

Jak uzasadnia RDOŚ, "mimo braku możliwości objęcia ochroną w formie rezerwatu całości ekosystemu, uznano za celowe powołanie rezerwatu ze względu na wybitne walory tego obiektu (unikatowe w skali kraju), jak również konieczność prowadzenia ochrony czynnej".

 

Cale jezioro Krąg wraz z otoczeniem, w tym z całym cennym torfowiskiem alkalicznym, chroniona jest także jako obszar Natura 2000 Jezioro Krąg PLH22070, o powierzchni 424 ha.

 

Wniosek o uznanie rezerwatu Mechowisko Krąg złożył Klub Przyrodników, który realizuje też w obiekcie ochronę czynną w ramach swojego przedsięwzięcia ochrony torfowisk alkalicznych, finansowanego z LIFE (http://alkfens.kp.org.pl/). Wcześniej, w ramach wspólnych działań na rzecz ochrony torfowisk alkalicznych, RDOŚ w Gdańsku uznał już trzy rezerwaty: Mechowisko Radość, Kruszynek i Mechowiska Sulęczyńskie.

 

Zarządzenie wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa.

Rada Miasta Jaworzno (woj. śląskie) na sesji 28 kwietnia 2016 r. ustanowiła 270-hektarowy użytek ekologiczny 'Chomik europejski w Jaworznie', obejmujący pola w Jaworznie-Jeziorkach, gdzie występuje populacja ginącego w Polsce chomika europejskiego (Cricetus cricetus), niestety jednak zmniejszająca swoją liczebność. Większość terenów jest własnością gminy lub Skarbu Państwa, a tylko nieliczne pola uprawne należą do właścicieli prywatnych. Ustanowienie użytku to element szerszych działań Miasta Jaworzno w celu ochrony chomików, obejmującego także zamiary podjęcia ochrony czynnej, we współpracy z naukowcami z UAM w Poznaniu.

 

Treść przyjętej uchwały, jako jej projekt, dostępna jest w informacji oplanach sesji Rady:

http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,28883.html

 

Więcej na Facebooku, w profilu społeczności "Program ochrony Chomika europejskiego w Jaworznie"

https://www.facebook.com/chomikeuropejski/

 

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa.