Zupełne zniesienie jednego z fundamentów powszechnej ochrony przyrody w Polsce - ogólnego obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew, oraz zniesienie jednolitych opłat za ich usuwanie oraz kar administracyjnych za ich usuwanie bez zezwolenia i uszkadzanie, zakłada projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody opracowany w Ministerstwie Środowiska, zaakceptowany przez Głównego Konserwatora Przyrody Andrzeja Szwedę-Lewandowskiego i p. o.Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Krzysztofa Lissowskiego. W zamian rady gminy mają być upoważnione do ewentualnego wprowadzenia takich przepisów na terenie gminy w drodze uchwały.

 

Projekt ustawy zakłada:

* po art. 82 [nawiasem mówiąc, nie ma w obecnej ustawie art. 82,przyp. red.] wprowadza się art. 82a-82d w brzmieniu:

"Art . 82a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,może:

1) wprowadzić obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewuz terenu nieruchomości, a w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku możetakże określić

przypadki, w których zezwolenie to nie jest wymagane;

2) wprowadzić obowiązek ponoszenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości po uzyskaniu zezwolenia, a w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku

może także określić przypadki, w których oplata ta nie jest ponoszona;

3) ustalić zasady i sposób ustalania opłaty, o której mowa w pkt 2;

4) ustalić zasady i przypadki rozkładania na raty, odraczania terminu płatności lub umarzania ustalonej opłaty, o której mowa w pkt 2;

5) uzależnić możliwość uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zterenu nieruchomości od nasadzeń zastępczych, stanowiących kompensacjęprzyrodniczą za

usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art . 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub przesadzenia drzewa lub krzewu, a wprzypadku

wprowadzenia takiego obowiązku może także określić przypadki, w których nasadzenia zastępcze lub przesadzenie drzewa lub krzewu nie musi być dokonywane; obowiązek, o którym mowa, może być wprowadzony alternatywnie, łącznie albo zamiennie zobowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

6) ustalić naruszenia przepisów o ochronie terenów zieleni i zadrzewień, zaktóre ponosi się administracyjną karę pieniężną;

7) ustalić zasady i sposób ustalania wysokości administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w pkt 6;

8) ustalić zasady i przypadki rozkładania na raty, odraczania terminu płatności, obniżania lub umarzania administracyjnych kar pieniężnych wymierzonych za naruszenia, o których mowa w pkt 6, a także przypadki, wktórych tych kar nie wymierza się.

Art . 82b. W przypadku wprowadzenia przez rad ę gminy obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości zezwolenie to wydaje:

1) właściwy minister albo kierownik urzędu centralnego, który określił teren zamknięty - w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewuna terenach zamkniętych o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa;

2) wojewódzki konserwator zabytków - w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

3) wójt, burmistrz albo prezydent miasta - w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku wprowadzenia przez radę gminy obowiązku dokonywania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu zakres tego obowiązku i warunki jego wykonania określa w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu organ właściwy do wydania tego zezwolenia.

Art. 82d. 1. Naruszeniami przepisów o ochronie terenów zieleni i zadrzewień, za które ponosi się administracyjną karę pieniężną, mogą być :

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

2. W przypadku ustalenia przez radę gminy naruszeń przepisów o ochronie terenów zieleni i zadrzewień, za które ponosi się administracyjną karę pieniężną, kara ta jest wymierzana przez wójta, burmistrza albo prezydentamiasta. Ten sam organ wydaje decyzję w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, obniżenia i umorzenia kary, w przypadku ustalenia przez radę gminy zasad i przypadków w tym zakresie.";

* uchyla si ę art. 83-87;