30 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydal wyrok we wniesionej przez Komisję Europejską sprawie C-648/13 przeciwko Polsce, uznając że "niedokonując pełnej lub prawidłowej transpozycji art. 2 pkt 19, 20, 26 i 27,art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, jak też pkt 1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4 i 2.4.1 załącznika V iczęści A pkt 7.2-7.10 załącznika VII do tej dyrektywy, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy tych przepisów oraz art. 24 tejże dyrektywy".

 

Trybunał uznał za zasadne wszystkie zarzuty, jakie Komisja stawiała Polsce, tj.:

- brak pełnego przeniesienia do prawa polskiego niektórych terminówdotyczących wód podziemnych, co może powodować brak pewności prawnej co do transpozycji wymogów dyrektywy;

- brak prawidłowego monitoringu obszarów chronionych w aspektach wodnych;

- brak ujęcia w Planach Gospodarowania Wodami w Dorzeczach analizy wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych;

- brak bardziej restrykcyjnych, niż wynikające z ogólnych przepisów prawa UE, kontroli zanieczyszczeń wód, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów lub norm wynikających z prawa UE;

- braki w ocenie stanu wód, w tym brak szacunku pewności i dokładności wyników monitorowania , brak włączenia monitoringu siedlisk i gatunków na obszarach chronionych do monitoringu operacyjnego wód; brak szczególnego monitoringu na obszarach chronionych, pomijanie elementów hydromorfologicznych;

- brak podsumowania realizacji programu wodno-środowiskowego w PlanachGospodarowania Wodami w Dorzeczach.

Niektóre z w/w uchybień zostały już wprawdzie usunięte przez nowelizacje Prawa Wodnego i rozporządzeń wykonawczych, a niektóre mają być usunięte wg zakładanego projektu nowego Prawa Wodnego (Trybunał, zgodnie z procedurą, orzekał wg stanu na moment wydania tzw. uzasadnionej opinii Komisji, tj. na 2010 r., choć nie brał pod uwagę zarzutów, które później Komisja sama wycofała z powodu ich rozwiązania w Polsce). Niektóre jednak są wciąż aktualne.

Pełna treść wyroku na www.curia.eu <http:www.curia.eu//> , pod sygnaturąC-648/13

Tymczasem w portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawiła się nowawersja (23 czerwca 2016 r.) rządowego projektu ustawy Prawo Wodne, o którym informowaliśmy już wcześniej w Wiadomościach KP. Projekt ten jest tworzony bez jakichkolwiek konsultacji społecznych i znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie procesu legislacyjnego, założeniem rządu jest, by wszedł w życie od 1 stycznia 2017 r.

Projekt na:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284651/katalog/12349263#12349263