Jeszcze do 29 kwietnia trwają konsultacje "Programu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020". Program ten ma być podstawą aplikowania Lasów Państwowych o środki UE z dostępnych programów operacyjnych oraz instrumentów finansowych. Materiały (program + prognoza oddziaływania na środowisko) i ogłoszenie o konsultacjach na:
www.ckps.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/sE8O/content/wydluzenie-konsultacji-spolecznych#.VyBJnvmLSUm

Program ten ma być kontynuacją zrealizowanych przez Lasy Państwowe ze środków POIiS 2007-2013 przedsięwzięć "małej retencji nizinnej" i "małej retencji górskiej", w ramach których wykonano 7100 obiektów (szacując uzyskaną retencję na 50 mln m3 wody) – w znacznej części retencjonujących wodę z korzyścią dla środowiska różnorodności biologicznej (np. odtwarzających przesuszone mokradła), choć w niektórych przypadkach obojętnych dla retencji i przyrody a służących w rzeczywistości celom gospodarczym (np. ulepszeniu dróg i szlaków zrywkowych), a niekiedy wręcz niszczących dla przyrody. Program ma kontynuować także rozbudowę infrastruktury przeciwpożarowej, w tym dróg leśnych, które Lasy realizowały korzystając ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program zakłada:
- budowę ok. 150 zbiorników wodnych określanych nazwą "malej retencji",
- zabudowę przeciwerozyjną ok. 200 erodowanych skarp, brzegów i osuwisk przy ciekach na nizinach i ok. 150 w górach,
- przebudowę 500 obiektów takich jak przepusty, mosty, brody i bystrza w lasach na nizinach, i ok. 800 w górach, by uodpornić je na wzebrania,
- rozbudowę systemu wykrywania pożarów lasów,
- badania naukowe na temat wpływu zmian klimatu na drzewostany,
Założono zretencjonowanie 2,4 mln m3 wody, zakup 100 samochodów patrolowo-gaśniczych, budowę lub rozbudowę 150 dostrzegalni.

Prognozę oddziaływania na środowisko, sześciokrotnie dłuższą od samego tekstu Programu, opracował zespół Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Konsultowany program jest wysoce syntetyczny. Nie zawiera konkretnych lokalizacji zamierzonych przedsięwzięć, a tylko ogólne kierunkowe wskazania ich realizacji, oraz "mapy statystyczne" liczby przedsięwzięć zamierzonych w poszczególnych nadleśnictwach (co jednak wskazuje, że za ogólnym programem stoi konkretna, nie ujawniana w konsultacjach, wstępna lista zamierzonych inwestycji).