1 grudnia 2016 r. Dyrektor RZGW we Wrocławiu ustanowił plan utrzymania wód na obszarze działania RZGW we Wrocławiu:
bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/9479,25314,25316/25316/
Plan zakłada konieczność prowadzenia tzw. robót utrzymaniowych na niemal wszystkich ciekach RZGW, co dobrze widać na załączonych na końcu dokumentu mapach. Dla niektórych działań wskazano jednak warunki ich prowadzenia, zakładające m. in analizę wariantową obejmującą „zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących”; wskazano też że realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego; przeniesiono z obowiązujących planów zadań ochronnych zapisy ograniczające prace utrzymaniowe w wodach. Dla wielu działań zadekretowano jednak, że nie będą one wywierać znaczącego oddziaływania na stan wód. Podstawą takich diagnoz była ocena ekspercka bazująca na względnej długości cieku objętej robotami, agresywności poszczególnych rodzajów prac utrzymaniowych i charakterze terenu sąsiadującego z ciekiem – naszym zdaniem oparta jednak na zaniżonych założeniach (por. szczegóły w opinii Klubu Przyrodników z lutego 2016 r.)

16 grudnia 2016 r. Dyrektor RZGW w Poznaniu ustanowił plan utrzymania wód w regionie wodnym Warty:
edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/8068/
Także ten plan zakłada konieczność prowadzenia robót utrzymaniowych na niemal wszystkich ciekach RZGW. W przeciwieństwie do wrocławskiego, nie zawiera zapisów o dodatkowym rozważaniu zasadności prac, ani żadnych zastrzeżeń środowiskowych. W stosunku do wcześniej rozważanego projektu, i tak niedoskonałego (por. opinia Klubu Przyrodników z października 2015 r.) z tego planu usunięto wszystkie zapisy o warunkach minimalizujących oddziaływanie prac utrzymaniowych na środowisko. Już na pierwszy rzut oka widoczne są w nim pozycje ewidentnie sprzeczne z celami środowiskowymi dla obszarów chronionych i szkodliwe dla obszarów Natura 2000.

Uwagi, jakie w czasie konsultacji społecznych miał Klub Przyrodników do projektów tych i innych projektów planów utrzymania wód, są dostępne pod adresem:
.../inna-dzialalnosc/wystapienia-i-stanowiska-kp/gospodarka-wodna