Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego opublikowani projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie „wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej”
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304851
Ministerstwo czeka na uwagi w konsultacjach społecznych do 14 listopada, jak zawsze uzasadniając skrócony termin wyjątkową pilnością sprawy.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie od 1.01.2018 r. Wymienionych w nim 15 punktów ma zastąpić leśnikom, zgodnie z art. 14b ustawy o lasach, wymóg stosowania się do jakichkolwiek innych przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, w szczególności przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt i roślin.

Będący podstawą prawną rozporządzenia Art. 14b ustawy o lasach, wprowadzony do niej ustawą z 16 grudnia 2016 r., stanowi:
1. Właściciele lasów realizują cele i zasady gospodarki leśnej wskazane w ustawie, w szczególności wypełniają obowiązki, o których mowa w art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 4, w sposób przez siebie określony, chyba że sposób wypełniania danego obowiązku został ustalony przez przepisy prawa.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, uwzględniając: (1) cele określone w art. 7 ust. 1, w tym potrzebę zachowania wszystkich zasobów, tworów i składników przyrody w odpowiednim stanie, w szczególności gatunków, które są przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej; (2) uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy lokalne.
3. Gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, w szczególności przepisów art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).