Do Spisu Obszarów Wodno-Błotnych o Znaczeniu Międzynarodowym (tzw. Spis Ramsar), prowadzonego na podstawie Konwencji o Obszarach Wodno-Błotnych (tzw. Konwencja Ramsar), na wniosek Polski dodano 10 stycznia 2018 r. trzy obszary: Torfowiska Doliny Izery, Stawy Przemkowskie, Ujście Wisły:
www.ramsar.org/news/poland-adds-three-new-sites-to-the-ramsar-list

Ujęcie w spisie nie przekłada się bezpośrednio na wymogi ochrony, ale oznacza międzynarodowy prestiż tych obiektów, międzynarodowe zobowiązanie do skutecznej ochrony, obowiązek raportowania i – w razie zagrożeń lub problemów – zainteresowanie i wsparcie międzynarodowych organów Konwencji. Obszar może być wpisany, jeśli spełnia co najmniej jedno z kryteriów przyjętych w ramach Konwencji.

Jako obszar Ramsar „Torfowiska Doliny Izery” (Obszar Nr 2319) desygnowano rezerwat przyrody (529,4 ha) o tej samej nazwie, obejmujący górskie torfowisko przejściowe i wysokie w dolinie Izery w Górach Izerskich, na granicy z Czechami. Niestety, nie zdecydowano się na włączenie do spisu całego kompleksu różnych torfowisk górskich w rozmaitych położeniach topograficznych (także zboczowych, grzbietowych itp.) w Górach Izerskich, tworzących jeden z ciekawszych takich kompleksów w Europie i chronionych w siedliskowym obszarze Natura 2000 Torfowiska Gór Izerskich.

Obszar Ramsar „Stawy Przemkowskie” (Obszar Nr 2320) jest tożsamy z ptasim obszarem Natura 2000 (4605 ha, w tym rezerwat przyrody o powierzchni 1077 ha) o tej samej nazwie, położony na granicy w i obejmuje kompleks 35 stawów oraz przylegle szuwary i łąki – ważny dla ptaków wodno-błotnych.

Obszar Ramsar „Ujście Wisły” (Obszar Nr 2321) jest tożsamy z ptasim obszarem Natura 2000 o tej samej nazwie (1748 ha, nakłada się także z siedliskowym obszarem Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły o nieco innych jednak granicach, zawiera rezerwaty przyrody Mewia Łacha i Ptasi Raj). Chroni unikatowe siedliska rozlewisk i piaszczystych lach w dwóch ujściach Wisły, ważne dla ptaków (m. in. lęgowiska rybitw), stanowiące także miejsce stałego bytowania fok szarych i okazjonalnego rozrodu foki pospolitej.

Obecnie w Polsce jest 16 obszarów Ramsar (dla porównania – w Albanii 4, w Andorze 3, w Austrii 23, w Estonii 17, w Niemczech 34, w Holandii 54, w Hiszpanii 74). Status ten mają (w kolejności zgłaszania):
 1. Jezioro Łuknajno
 2. Jezioro Karaś
 3. Ujście Warty
 4. Jezioro Siedmiu Wysp (Oświn)
 5. Jezioro Świdwie
 6. Biebrzański Park Narodowy
 7. Słowiński Park Narodowy
 8. Stawy Milickie
 9. Torfowiska Subalpejskie Karkonoszy
 10. Narwiański Park Narodowy
 11. Jezioro Druzno
 12. Poleski Park Narodowy
 13. Wigierski Park Narodowy
 14. Torfowiska Doliny Izery
 15. Stawy Przemkowskie
 16. Ujście Wisły
Nie wyczerpuje to potrzeb. W 2009 r. na zamówienie Ministra Środowiska opracowana została „Czerwona lista obszarów wodno-błotnych w Polsce”, będąca próbą zastosowania aktualnych kryteriów Ramsar do mokradeł Polski, wskazująca 43 obiekty, które spełniają kryteria ich wpisania na listę. W 2011 r. Klub Przyrodników wnioskował o pilne dodanie do spisu przynajmniej dziesięciu obiektów: Torfowisk Orawsko-Nowotarskich (całych!), Doliny Rospudy, Torfowisk Gór Izerskich (nie tylko Doliny Izery!), Systemu rzeczno-jeziornego Zlewni Drawy, Doliny Środkowej Wisły, Mokradeł Borów Dolnośląskich, Bytowskich Torfowisk Kotłowych, Zachodniopomorskich Torfowisk Bałtyckich, Doliny Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, Kompleksu Jeziora Mamry.