Rozporządzeniami z 10 i 11 stycznia, z mocą od 9 stycznia, Rada Ministrów przesunęła całość spraw gospodarki wodnej z kompetencji Ministra Środowiska do kompetencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.