22 grudnia 2017 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.12.2017 w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej:
dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2408/1
Rozporządzenie wejdzie w życie 1.01.2018.

Rozporządzenie jest elementem mechanizmu prawnego z art. 14b ustawy o lasach. Od 1.01.2018 przyjęta zostanie fikcja prawna, że gospodarka leśna prowadzona zgodnie z tym rozporządzeniem nie narusza żadnych przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, w szczególności przepisów o ochronie gatunkowej. Teoretycznie więc leśnik, pod warunkiem stosowania się do „Wymogów”, będzie mógł legalnie wyciąć pomnik przyrody (byle nie dziuplasty), prowadzić cięcia w strefach ochrony ptaków (byleby nie wyciął w okresie lęgowym drzewa na którym zidentyfikował zasiedlone gniazdo), nie przestrzegać ustaleń planów ochrony, ani planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000. Mechanizm ten narusza wymogi dyrektywy ptasiej i siedliskowej UE.

Elementem „wymagań dobrej praktyki” jest jednak m. in. pozostawianie drzew dziuplastych do naturalnego rozpadu, zakaz zrywki korytami potoków, zakaz cięć zupełnych „bezpośrednio przy źródłach, rzekach, jeziorach, torfowiskach i źródliskach” - co nie wszędzie jest obecnie w lasach konsekwentnie przestrzegane.

W listopadzie informowaliśmy o powstającym projekcie tego rozporządzenia. Uwagi, jakie wówczas wnosił Klub Przyrodników, znajdują się na:
www.kp.org.pl/pdf/stanowiska/ktg/2017-11-14_KP opinia o proj Wymogow dobrej praktyki gosp lesnej.pdf
Uwzględnionych zostało kilka naszych uwag, ale większość nie. Ministerstwo nie opublikowało zestawienia uwag otrzymanych w konsultacjach społecznych, a nie odniesienia się do nich.


W listopadzie informowaliśmy: Projekt "wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej"