Trybunał Sprawiedliwości UE poinformował dziś (20.11.2017) o wydaniu postanowienia podtrzymującego wcześniejsze postanowienie z 27 lipca 2017 r. o zastosowaniu środków tymczasowych, nakazujące Polsce powstrzymanie się od aktywnych działań gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej w drzewostanach z udziałem drzew > 100-letnich. Wyjątkiem są działania „które są bezwzględnie konieczne i proporcjonalne dla zapewnienia w sposób bezpośredni i natychmiastowy bezpieczeństwa publicznego osób, pod warunkiem że z obiektywnych przyczyn nie są możliwe inne mniej radykalne środki; tj. które stanowią jedyny środek zachowania bezpieczeństwa publicznego osób w bezpośrednim otoczeniu dróg komunikacyjnych lub innej ważnej infrastruktury, jeżeli z powodów obiektywnych nie jest możliwe zachowanie tego bezpieczeństwa poprzez przyjęcie innych mniej radykalnych środków, takich jak właściwe sygnalizowanie zagrożeń lub czasowy zakaz, któremu w danym przypadku towarzyszą odpowiednie kary, publicznego wstępu do tego bezpośredniego otoczenia”.

Trybunał oddalił wniosek rządu polskiego o ustanowienie zabezpieczenia w kwocie 3,24 mld zł.

Trybunał precedensowo uznał, że „jest niezbędne nałożenie kary pieniężnej, w razie gdyby Polska nie miała natychmiast i w pełni przestrzegać postanowienia, celem odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do dzisiejszego postanowienia”. Trybunał nakazał Polsce, aby „powiadomiła Komisję w ciągu 15 dni, o wszelkich środkach, jakie przyjęła w celu pełnego poszanowania postanowienia, wskazując z uzasadnieniem te z rozpatrywanych działań aktywnej gospodarki leśnej, które zamierza ona kontynuować ze względu na ich konieczność dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego”. „Gdyby Komisja uznała, że Polska nie przestrzega w pełni niniejszego postanowienia, będzie mogła zażądać podjęcia na nowo postępowania, a gdy Trybunał potwierdzi nieprzestrzeganie zakazu, to nakaże Polsce zapłatę kary w wysokości co najmniej 100 000 EUR dziennie od dnia doręczenia Polsce dzisiejszego postanowienia aż do chwili, w której to państwo członkowskie będzie przestrzegać tego postanowienia, lub do ogłoszenia wyroku kończącego sprawę co do istoty”.

Na tę chwilę treść postanowienia TSUE znamy tylko z komunikatu prasowego Trybunału:
curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170122pl.pdf
wkrótce jednak pełne postanowienie ma zostać opublikowane na:
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-441/17