W październiku odbyły się konsultacje społeczne projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego:
bip.malopolska.pl/umwm,m,2981,plan-zagospodarowania-przestrzennego.html

Projekt opracowany pod kierunkiem arch. Janusza Sepioła (architekt tradycyjnie zajmujący się planowaniem przestrzennym tego województwa; w latach 2000-2006 był marszałkiem województwa) zawiera m. in. rozdział o węzłowych obszarach przyrodniczych i korytarzach ekologicznych, w tym trafne, choć bardzo syntetyczne wskazanie priorytetów zagospodarowania przestrzennego tych struktur. Jedną z sugestii ukierunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa jest postulat uzupełnienia sieci parków krajobrazowych w Małopolsce o nowe parki krajobrazowe: Beskidu Wyspowego, Łosisiński, Małych Pienin, Pasma Policy, Torfowisk Orawskich, Spiski, Stawów Zatorskich, Lasów Radłowskich.

Od zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego województwa do rzeczywistego utworzenia parku krajobrazowego droga jest jeszcze długa i niepewna. Samo tak ogólne zaproponowanie Parku Krajobrazowego Pasma Policy oraz Torfowisk Orawskich wywołało już jednak gwałtowny sprzeciw gmin. 3 listopada 2017 r. w Jabłonce odbyło się spotkanie "samorządowców i mieszkańców" z gmin Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, , Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja. Wójtowie tych gmin podpisali Rezolucję Forum Samorządowców i Mieszkańców Gmin, "kategorycznie sprzeciwiając się utworzeniu kolejnej formy ochrony przyrody, jaką są parki krajobrazowe".

Obecny, obowiązujący od 2003 r. plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego:
www.malopolska.pl/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-polityki-regionalnej/polityka-przestrzenna
także zawiera propozycje utworzenia parków krajobrazowych, ale tylko trzech: Niepołomickiego, Łososińsko-Żegocińskiego I Beskidu Niskiego. Żaden z nich nie jest bliski rzeczywistego utworzenia. Z ośmiu postulowanych w planie z 2003 r. rezerwatów przyrody powstał tylko jeden. W Polsce ostatni nowy park krajobrazowy (PK Łuk Mużakowa) powstał w 2001 r., jeszcze za czasów gdy parki krajobrazowe tworzył wojewoda. Od 2009 r. parki krajobrazowe są w kompetencji samorządów województw. Obecnie park krajobrazowy może utworzyć Sejmik Województwa po uzgodnieniu z radami gmin i RDOŚ. Odmiennie niż w przypadku parków narodowych, prawo veta gmin nie jest jednak bezwzględne - gmina może odmówić uzgodnienia tylko jeśli "utworzenie parku prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie park krajobrazowy ma chronić", i nie może tego zrobić wbrew rekomendacji zawartej w (przewidywanym dopiero do opracowania i uchwalenia przez Sejmik) audycie krajobrazowym województwa.