Od pierwszych dni czerwca 2018 r. mamy w Polsce pierwszy fragment morza (a konkretnie morskich wód wewnętrznych Zatoki Puckiej) objęty ochroną jako rezerwat przyrody. Zarządzeniem z 26 kwietnia 2018 r. RDOŚ w Gdańsku powiększył rezerwat przyrody Beka i poszerzył jego cele ochrony:
bip.gdansk.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/109295/Zarzadzenie_RDOS_Gdansk_Dz_Urz_Woj_Pom_2018_2025.pdf

Stary rezerwat o powierzchni 193,01 ha obejmował niskie wybrzeże Zatoki Puckiej, przecięte przez rzekę Reda, z szuwarami, solniskami i wilgotnymi łąkami, z bogatą awifauną. Czynną ochronę przez koszenie i wypas prowadzi tam od 1999 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Obecnie powiększono rezerwat o fragment wód Zatoki Puckiej, w tym deltę Redy, oraz o ujście Zagórskiej Strugi. Obecnie celami ochrony są również procesy kształtujące ekosystem brzegu morskiego w rejonie delty Redy. Powiększony rezerwat ma powierzchnię 355,60 ha. Utworzono także lądową otulinę o powierzchni 795,50 ha w celu zabezpieczania rezerwatu przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Obejmuje ona, newralgiczną dla przyrody rezerwatu, znaczną część zboczy Kępy Puckiej oraz kopalni piasku na wysoczyźnie, duże fragmenty łąk w dnie Pradoliny i dawnego składowiska popiołów ciepłowniczych.