Komisja Europejska opublikowała zaktualizowane wytyczne do interpretacji art. 6 dyrektywy siedliskowej. Obejmują one zarówno obowiązek planowania ochrony i wdrażania środków ochronnych dla gatunków i siedlisk chronionych w obszarach Natura 2000 (art. 6.1), obowiązek zapobiegania pogarszaniu stanu siedlisk i znaczącemu niepokojeniu gatunków (art. 6.2), obowiązek odpowiedniej oceny planów i przedsięwzięć (art. 6.3) jak i możliwość wyjątkowych odstępstw od ochrony (art. 6.4). Wytyczne uwzględniają orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wg stanu do ok. połowy 2018 r.

Wytyczne zostały opublikowane w 22 spośród 24 oficjalnych języków UE.

Wersja polska:
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_pl.pdf
Strona gromadząca różne wytyczne dotyczące obszarów Natura 2000:
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm