UNESCO opublikowało raport misji swoich ekspertów w Puszczy Białowieskiej. Raport będzie rozpatrywany na lipcowej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Baku.

Dokument (po angielsku) jest dostępny pod: https://whc.unesco.org/document/172879

Raport ocenia, że podjęte w Polsce usuwanie świerków zamarłych od kornika i działania aktywnej gospodarki leśnej były niezgodne z zasadami ochrony obiektów światowego dziedzictwa ludzkości, zauważa i docenia jednak ich wstrzymanie, w związku z czym nie proponuje wpisania Puszczy Białowieskiej na listę zagrożonych obiektów dziedzictwa ludzkości, jednak z zastrzeżeniem że wpis taki powinien być ponownie rozważony, gdyby ponownie podjęte zostały działania w strefie 0, I lub II, w tym jakakolwiek wycinka, cięcia sanitarne, usuwanie martwego drewna, sztuczne odnawianie lasu, cięcia bezpieczeństwa poza pasem 50m od głównych dróg publicznych.

Misja UNESCO rekomenduje, by m. in.:
  • W strefach 0, I i II nie były podejmowane żadne działania;
  • W pozostałej strefie działania były ograniczone do przyspieszania unaturalniającej przebudowy drzewostanów i ochrony półnaturalnych ekosystemów nieleśnych;
  • W całym obszarze cięcia bezpieczeństwa były ograniczone do pasów na odległość 50 m od wyznaczonych dróg i szlaków;
  • Opracować spójny plan zapobiegania i gaszenia pożarów, na podstawie szczegółowej analizy ryzyka, powinien być elementem spójnego planu zarządzania obszaru;
  • Wycofać aneks do planu urządzenia lasu nadleśnictwa Białowieża i zapewnić, że jakiekolwiek przyszłe plany urządzenia lasu będą spójne z planem zarządzania obszaru. Aneksy do istniejących planów dopuścić najwyżej w sposób bardzo ograniczony, obejmując nimi tylko niezbędne konieczne działania dla ochrony bezpieczeństwa; IUCN powinno je przeanalizować przed ewentualnym zatwierdzeniem;
  • Polska i Białoruś powinny wspólnie przygotować kompleksowy plan zarzadzania obszarem. Polska ma włączyć w przygotowanie tego planu m. in. naukowców z odpowiednich branż i organizacje pozarządowe. Plan musi być skoncentrowany na wartościach, dla których uznano Puszczę za obiekt dziedzictwa ludzkości. Reforma strefowania może być rozważona dla uproszczenia sytuacji, ale bez zmniejszenia powierzchni strefy pozostawieni bez interwencji (0, I i II). Plan powinien być zaopiniowany przez Komitet Światowego Dziedzictwa przed zatwierdzeniem;
  • Białoruś wzmocniła status prawny planów zarządzania;
  • Białoruś powinna utrzymać moratorium na polowanie na wilki w Puszczy;
  • Wstrzymać prace na Drodze Narewkowskiej i przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko remontu tej drogi;
  • Polska i Białoruś wspólnie wypracowały wizję zrównoważonego rozwoju regionalnego, opartą na jasne strategii rozwoju turystyki opartej o walory dziedzictwa ludzkości.