Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ogłosił konsultacje tzw. wyznaczenia tzw. „silnie zmienionych części wód”. Termin ten, pochodzący z Ramowej Dyrektywy Wodnej, oznacza takie rzeki, jeziora, wody przejściowe i morskie wody przybrzeżne, które są silnie zmienione hydromoroflogicznie z powodu ważnych interesów środowiska lub człowieka, i związku z tymi zmianami będą mieć obniżone cele środowiskowe, jakie mają dla tych wód być osiągnięte (celem będzie tzw. dobry potencjał, a nie dobry stan ekologiczny; przewiduje się że jego kryteria po 2021 r. będą istotnie niższe od kryteriów dobrego stanu).

Proponowane wykazy opierają się już na nowym (innym od obecnie stosowanego, przewidzianym do wprowadzenia od 2021 r.) podziale wód na tzw. jednolite części (odcinki rzek, akweny wód przejściowych, części wód przybrzeżnych). Projektowane listy wód, ze wskazaniem tych którym proponuje się nadać status „silnie zmienionych” zamieszczono na: www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/news/show/82 Na konsultacje wyznaczono termin do 7 maja, tj. zaledwie 5 dni roboczych.

Wykazy obejmują także tzw. sztuczne części wód, tj. wody sztucznie stworzone przez człowieka; dla nich również cel do osiągnięcia będzie zliberalizowany do dobrego potencjału.

Dla wód przejściowych i morskich wód przybrzeżnych nie zaproponowano uznania żadnej z ich części za „silnie zmienioną”. Dla jezior status „silnie zmienionego” projektuje się dla 116 z 1068 akwenów >50 ha. Dla rzek, status „silnie zmienionej” miałoby otrzymać 584 z 3043 analizowanych „jednolitych części wód rzecznych” + dodatkowo 73 „sztuczne części wód”.

Dla konkretnej rzeki, ewentualne nadanie jej statusu „silnie zmienionej” oznacza, że cel środowiskowy dla niej będzie bardziej liberalny – warto więc sprawdzić, czy i które interesujące nas rzeki miałyby się znaleźć w tym wykazie.