Z końcem tygodnia (24 stycznia) wejdzie w życie zmiana rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt. Dotychczasowe rozporządzenie mówiło, że zakazy ochrony gatunkowej zwierząt „nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej, jeżeli technologia prac uniemożliwia ich przestrzeganie”. Dodany zostanie fragment mówiący, że wyłączenie to nie dotyczy ptaków oraz gatunków z załączników dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Jednak, jest to tylko powielenie obowiązującego i dziś przepisu art. 52 ust 5 ustawy, nie zmieni się więc nic w realnej sytuacji prawnej.

Rozporządzenie zmieniające


Nadal obowiązuje przepis art. 14b ust 3 ustawy o lasach ustanawiający fikcję prawną „Gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody”. Przepis ten, ze względu na jego wieloaspektową niezgodność z prawem UE, jest przedmiotem wciąż trwającego postępowania naruszeniowego Komisji Europejskiej.