Rozporządzeniem Rady Ministrów, wczoraj, 21 marca 2020 r., powstało ponownie Ministerstwo Środowiska:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/497

Ministerstwo zostało utworzone dla Michała Wosia, powołanego 9 marca na Ministra Środowiska.

 

Wcześniej, 28 lutego, weszła w życie ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, którą musiano zmienić 96 innych ustaw, dzieląc dotychczasowy dział „środowisko” (przypisany w okresie listopad 2019 – luty 2020 Ministrowi Klimatu) na dwa działy: „środowisko” i „klimat”:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000284/O/D20200284.pdf

 

Zagadnienia nie przeniesione ustawą z 23 stycznia do działu „klimat” znajdują się obecnie w Ministerstwie Środowiska, tj. u ministra Wosia. Obejmują one w szczególności zakres:

  1. ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz bioróżnorodności, ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody;
  2. geologii;
  3. gospodarki zasobami naturalnymi;
  4. leśnictwa;
  5. ochrony lasów i gruntów leśnych;
  6. łowiectwa;
  7. edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia – w zakresie w/w;

Ministrowi Środowiska podlega GDOŚ. Sprawuje on też nadzór nad Lasami Państwowymi.

 

Ministerstwo Klimatu sprawuje nadzór nad GIOŚ (a więc i nad monitoringiem przyrody), NFOŚiGW oraz wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.