Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór '2020 wniosków na dofinansowanie potencjalnych projektów LIFE

 

Jak wiadomo, unijny Instrument Finansowy LIFE na Rzecz Środowiska finansuje 60-75% kosztów wybranych przedsięwzięć w dziedzinie ochrony przyrody, ochrony środowiska, zarządzania i informacji środowiskowej oraz ochrony klimatu – zwykle są to projekty dość duże, wybrane w ostrej selekcji spośród wniosków z całej UE. Dofinansowanie to przyznaje Komisja Europejska (w praktyce proces prowadzi agencja EASME, zarządzająca LIFE w imieniu KE). Propozycja NFOŚiGW dotyczy uzupełnienia finansowania LIFE, jeśli zostanie przyznane, współfinansowaniem krajowym do poziomu 95% budżetu projektu. Możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie dla projektów w toku, lub tzw. nabór uzupełniający dla projektów którym udało się przejść kwalifikację do finansowania LIFE i wejść do tzw. fazy rewizji, a nie mają jeszcze współfinansowania krajowego.

 

W obecnym naborze w dziedzinie ochrony przyrody, środowiska, zarządzania i informacji najpierw należy złożyć do LIFE tzw. Concept Note (do lipca 2020, dokładne terminy są różne w rożnych gałęziach tematycznych). Gdy Concept Note zostanie wybrana w pierwszym etapie selekcji LIFE i aplikant zostanie zaproszony przez Brukselę do złożenia pełnego projektu,  można składać wniosek o finansowanie krajowe do NGFOŚiGW (dla większości projektów do 30.11.2020). Warto nadmienić, że aby skutecznie złożyć Concept Note do LIFE, trzeba w zasadzie mieć kompletną wizję zamierzonego projektu, a nie tylko jego koncepcję…

Natomiast w przypadku projektów klimatycznych, terminem w NFOSiGW jest 24.08.2020, natomiast do LIFE pełny wniosek (nie Concept Note!) składa się do 6.10.2020.

 

Oferta NFOŚiGW sprawia wrażenie atrakcyjnej. Fundusz m. in. odstąpił od stosowania tzw. tabeli kosztów standardowych, która powodowała problemy (niektóre koszty kwalifikowane dla LIFE były niekwalifikowane dla NFOŚiGW); deklaruje uproszczenie procedur; obiecuje rozpatrzenie wniosków w 35 dni; format informacji merytorycznych ma być tożsamy z formatem LIFE (NFOSiGW wymaga jednak treści po polsku), budżet projektu ma być kopiowany z wniosku LIFE tylko uzupełnionego o przeliczenie z EUR na PLN.   

 

NFOŚiGW od wielu lat współfinansuje polskie projekty LIFE. Współfinansowanie to działo dobrze do 2015 r. – NFOŚ przyznawał projektom aplikującym do LIFE wstępne promesy finansowania, a gdy wniosek zdobył finansowanie LIFE, współfinansowanie NFOŚ było przyznawane prawie automatycznie.  Jednak, w 2015 r. Zarząd NFOŚ, wbrew własnym wstępnym promesom i wbrew wynikom oceny merytorycznej,  na etapie ostatecznej decyzji już po przyznaniu finansowania LIFE, odmówił współfinansowania wszystkim projektom złożonym przez organizacje pozarządowe, które wygrały konkurencję w LIFE. W odpowiedzi na odwołania, Zarząd NFOS potwierdził, że świadomie podjął tę decyzję niezgodną z zasadą równego traktowania beneficjentów i własnymi zasadami etyki i przejrzystości, jak również świadom był że finansuje projekty rządowe niżej ocenione przez sam NFOŚ i przez KE, odrzucając wyżej ocenione merytorycznie projekty pozarządowe.  Po tym epizodzie liczba aplikacji do LIFE wpływających z Polski znacznie spadła, a Fundusz w środowisku polskich przyrodników zyskał opinie instytucji niewiarygodnej. Obecne deklaracje NFOSiGW sugerują, że Fundusz chciałby zapomnieć tę kartę swojej historii – jednak dopiero czas pokaże, jak będzie w rzeczywistości.