RDLP w Katowicach prowadzi 14-dniowe konsultacje społeczne „zmian powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)” w nadleśnictwach na terenie RDLP. Konsultacje mają trwać od 9 do 23 marca 2020 r.  Ogłoszenie.

RDLP udostępniła poglądowo internetową mapę w ArcGIS (podkład Google, oddziały leśne i kontury wydzieleń), trudną jednak w orientacji ponieważ nie pokazuje zmian, a tylko projektowane lasy HCWF w całości, a poszczególne ich kategorie nakładają się na siebie. Uwagi mają być jednak przekazywane w sposób tradycyjny.

 

„Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych” (HCVF) są przez właścicieli lasów posiadających certyfikat FSC, w związku z wymogami tego certyfikatu. Ich wyznaczenie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Certyfikat, pod rygorem jego utraty, zobowiązuje jednak do dostosowania gospodarki leśnej w takich lasach do potrzeb ochrony „szczególnych wartości”. Lasy HCVF maja kilka kategorii. Niektóre  z nich są oczywiste (HCVF 1.1a - lasy w rezerwatach). W innych kategoriach leśnicy i certyfikatorzy uważają zwykle, że to typowa gospodarka leśna najlepiej chroni „szczególne wartości” HCVF 1.1b – lasy w parkach krajobrazowych, HCVF4 – lasy wodo- i glebochronne, HCVF2 – kompleksy leśne znaczące w skali krajobrazu). Kategoria HCVF3.2 powinna obejmować wielkopowierzchniowe chronione siedliska przyrodnicze, co zwykle pociąga za sobą dopasowanie składów gatunkowych do naturalnych ale nie ograniczenia cięć.  Większe modyfikacje w prowadzonej gospodarce leśnej pociąga zwykle za sobą wyznaczenie kategorii HCVF3.1 – ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (zwykle wyłącza się je z użytkowania), a niekiedy także HCVF6 – lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

 

W Polsce wnioski o zaliczenie lasów do kategorii HCVF6 często są dla zainteresowanych sprawą społeczności elementem starań o zachowanie ważnych dla społeczności lasów w stanie starodrzewiowym.