19 sierpnia 2020 r. Minister Środowiska ogłosił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, polegającej na przesunięciu terminu rozpoczynania polowań na ptaki wodne (krzyżówki, czernice, głowienki, cyraneczki, łyski) z 15 sierpnia na 1 września. Potrzeba zmiany ma wynikać z konieczności usunięcia naruszenia przepisów dyrektywy ptasiej UE, która zabrania polowań na ptaki w okresie lęgowym, a coraz liczniej gromadzone były dowody, że w II połowie sierpnia trwają jeszcze nie zakończone lęgi tych (i innych, niepokojonych przy okazji) gatunków. Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia pod adresem: legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337251
Minister poprosił o konsultacje społeczne poprzez przesłanie uwag w terminie 3 (trzech!) dni.

Problem nakładania się okresu polowań na ptaki na okres nie zakończonych jeszcze lęgów jest znany od dawna i co najmniej od 2011 r. jest przedmiotem wniosków o jego zmianę. Państwowa Rada Ochrony Przyrody w opinii 1 grudnia 2014 r. przedstawiała Ministrowi problem i konkluzję „Państwa członkowskie UE są zobowiązane nie tylko do zagwarantowania formalnej zgodności przepisów krajowych i wspólnotowych, ale do rzeczywistego zapewnienia, by praktyka łowiecka była zgodna z postanowieniami Dyrektywy. Rozpoczynanie polowań na ptaki wodne w okresie, gdy część z nich regularnie wodzi jeszcze młode, a polowania mogą powodować płoszenie chronionych gatunków w czasie rozrodu, jest zdaniem PROP nie tylko potencjalnie szkodliwe przyrodniczo, ale i sprzeczne z prawem wspólnotowym. Okres ochronny powinien być więc przedłużony do końca lata (co najmniej do 20 września)”. W tej samej opinii PROP rekomendowała także, by cyraneczkę, ze względu na ryzyko zagrożenia jej populacji w Polsce, w ogóle przenieść z listy gatunków łownych na listę gatunków chronionych.
Podobnie, Polski Komitet Krajowy IUCN przedstawił w 2019 r. analizę naukową stanu polskiej populacji głowienki, czernicy, cyraneczki i łyski, rekomendując – ze względu na niekorzystne trendy liczebności – by na te gatunki w ogóle nie polować, lecz przenieść je pod ochronę gatunkową, w której zwrócił uwagę także na wadliwy termin rozpoczynania sezon o łowieckiego na ptaki wodne, postulując przesunięcie terminu rozpoczynania polowań na krzyżówki do 15 września. Ta analiza jest dostępna pod:
www.iucn.org.pl/images/Publikacje/Eksprtyza-IUCN_wgladowka.pdf

22.08.2020.
 Wcześniej, 13 sierpnia 2020, informowaliśmy w Wiadomościach KP