Od 17 sierpnia 2020 r., Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej konsultuje projekt „specustawy suszowej” tj. ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

 

Ustawa zakłada między innymi:

  • Specjalny tryb postępowania wobec budowy i przebudowy urządzeń wodnych „przeciwdziałających skutkom suszy” (pozwolenie wojewody na realizację inwestycji, zastępujące decyzję lokalizacyjną, pozwolenie na budowę, pozwolenie na usunięcie drzew; skutkujące m. in. automatycznym wywłaszczeniem potrzebnych gruntów; brak związania planami zagospodarowania przestrzennego; skrajnie skrócone, 7-dnowe terminy współdziałania organów i terminy odwoławcze; natychmiastowa wykonalność; ograniczenia w eliminacji z obrotu prawnego decyzji wadliwych i bezprawnych);
  • Egzekwowanie nakazu utrzymywania urządzeń melioracji wodnych (obowiązkowo sporządzanie przez właścicieli urządzeń 2-3 letnie wykazy prac, zatwierdzane przez gminę po zaopiniowaniu przez Wody Polskie, obowiązek wykonania prac ujętych w wykazie nadzorowany i egzekwowany przez gminę);
  • Możliwość dowolnego pobierania wody przez rolników z rowów i stawów na własnym gruncie;
  • Pozwolenie wodnoprawne i opłatę za „zmniejszenie naturalnej retencji terenowej” (wyłączenie ponad 50% powierzchni biologicznie czynnej na działce >600m2, ale z wyjątkiem gruntów rolnych);
  • Wymóg zachowania co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej działki przy budowie lub rozbudowie obiektów budowlanych;
  • Wszystkie rowy i ich przebudowa zwolnione z procedur budowlanych;
  • Budowle piętrzące na rowach zwolnione z procedur budowlanych;

Inwestycje przeciwdziałające skutkom suszy miałyby się stać przesłanką umożliwiającą odstępstwo od zakazów chroniących rezerwat przyrody. jako przykłady takich inwestycji, w uzasadnieniu ustawy wymieniono planowane stopnie wodne na Odrzew, Wiśle i Pisie.

 

Uwagi i wnioski Klubu Przyrodników do projektu ustawy