Decyzją z 26 listopada 2020 r., przekraczając 39-krotnie ustawowy termin załatwiania spraw, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył odwołania TBOP w Kielcach i Klubu Przyrodników i uchylił wydaną w lipcu 2017 r. przez RDOŚ w Kielcach decyzję środowiskową dla budowy zbiornika „Wierna Rzeka” na Łososinie w woj. świętokrzyskim, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia w I instancji.

Zamierzony przez PGW Wody Polskie i popierany przez lokalne samorządy 72-hektarowy zbiornik miał, według deklaracji inwestora, pełnić jednocześnie funkcję przeciwpowodziową, zapobiegającą skutkom suszy, lokalnej atrakcji turystycznej i rekreacyjną, a równocześnie zdaniem inwestora nie zmieniałby warunków przepływu rzeki poniżej zapory i byłby korzystny dla środowiska ponieważ „zastąpiłby bezproduktywny i szkodliwy odpływ wód ze zlewni” oraz stworzyłby siedlisko dla płazów. Miał rzekomo chronić przed powodzią 7 wsi, 2500 osób, 600 budynków mieszkalnych, 800 gospodarstw rolnych i kościół parafii Wierna. Dwie z tych wsi są wprawdzie położone powyżej zbiornika, kościół stoi 18 m nad poziomem rzeki, a nad całą Łososiną aż do samego jej ujścia nie ma takiej liczby budynków, gospodarstw i mieszkańców. Zdaniem odwołujących się, zbiornik zniszczyłby cenny przyrodniczo fragment doliny, z naturalnym korytem rzeki, licznymi starorzeczami, chronionymi siedliskami przyrodniczymi, cennymi gatunkami. Faktycznie zagrożone zalewaniem jest natomiast jedno gospodarstwo, a pozostałe „zagrożenie powodzią” dotyczy użytków zielonych w dolinie rzeki.

GDOŚ stwierdził m. in. „rażąca wadliwość raportu ooś rzutuje na pozostałe komponenty oceny oddziaływania na środowisko [udział społeczeństwa, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień] w takim stopniu, że w przedmiotowej sprawie nie można uznawać oceny za przeprowadzoną w ogóle”. Organ odwoławczy wskazał na pozorność wariantowania, a także wytknął organowi I instancji  bezkrytyczne przyjęcie wewnętrznie spójnego raportu. GDOŚ podzielił w zasadzie wszystkie zarzuty środowiskowe, podniesione w odwołaniach.

W toku postępowania GDOŚ próbował m. in. wyjaśnić okoliczność pełnienia przez planowany zbiornik funkcji przeciwpowodziowej, zwłaszcza że zbiornik ujęty jest w Planie Zarzadzania Ryzykiem Środowiskowym jako inwestycja strategiczna. Na wezwanie do przedłożenia danych potwierdzających efektywność przeciwpowodziową zbiornika, tj. przedstawienie stref zagrożenia powodziowego oraz poglądowego schematu zbiornika z poziomami piętrzenia i wskazaniem rezerwy powodziowej, PGW Wody Polskie odpowiedziały jednak, że… takie  dane zamierzały dopiero opracować po uzyskaniu ostatecznej decyzji środowiskowej.