Ukazał się Przegląd Przyrodniczy, tom XXXI (2020), zeszyt 3. A w nim:

- Nowe dane o występowaniu i preferencjach siedliskowych świerszcza południowego Eumodicogryllus bordigalensis  w Polsce

- Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w województwie lubuskim w latach 2015-2019

- Paprzyska jako istotny element ostoi głuszca Tetrao urogallus oraz jego monitoringu

- Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros w polskiej części Tatr

- Występowanie nietoperzy w siedliskach leśnych Wolińskiego Parku Narodowego w latach 2018 – 2019 na tle wyników ocen prowadzonych w ostatnich 30 latach

- Nowe stanowiska biedronecznika Jeckera Punctelia jeckeri i biedronecznika zmiennego Punctelia subrudecta na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej

- Nowe stanowiska żagnicy torfowcowej Aeshna subarctica i iglicy małej Nehalennia speciosa w południowej Polsce

- Nowe stanowisko ropuchy paskówki Epidalea calamita przy granicy Poleskiego Parku Narodowego

- Recenzja: Amphibians of Europe, North Africa and the Middle East: A Photographic Guide Christophe Dufresne BLOOMSBURY WILDLIFE, London, United Kingdom 2019.

Pliki pdf z pełnym tekstem artykułów znaleźć można na stronie Wydawnictwa Klubu Przyrodników

Zamówienia zeszytów w wersji drukowanej w sklepie internetowym Klubu Przyrodników.  Ostatni zeszyt rocznika 2020 ukaże się w marcu.