Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął 10 marca 2021 r. uchwałę skracającą okresy polowań na ptactwo łowne: krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, czernicę, łyskę, gęś gęgawę, gęś zbożową oraz gęś białoczelną w obszarach Natura 2000: Dolina Dolnej Soły PLB120004, Dolina Dolnej Skawy PLB120005 i Stawy w Brzeszczach PLB120009 na terenie województwa małopolskiego. Sezon polowań na ptaki w tych obszarach Natura 2000 rozpoczynać się będzie 15 września, a nie jak w całym kraju 15 sierpnia. Uchwałę przyjęto bez głosów przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Jest to prawdopodobnie pierwszy w Polsce przypadek zmodyfikowania możliwości polowań na ptaki w celu ochrony ptasich obszarów Natura 2000.

Uprawnienie sejmiku województwa do skracania, na terenie województwa, okresu polowań na zwierzęta łowne, wynika z art. 44 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wniosek o skrócenie okresu polowań złożyła do Sejmiku RDOS w Krakowie. Do przyjęcia uchwały przyczynili się także: Agata Brzezińska, Mateusz Ledwoń, Paweł Malczyk, Damian Wiehle i inni.

W wymienionych obszarach Natura 2000. obejmujących ważne dla ptaków kompleksy stawów, obserwowano że 15 sierpnia, czyli w chwili rozpoczynania polowań na ptaki wodne, niektóre gatunki ptaków (tak łownych jak i chronionych) nie zakończyły jeszcze rozrodu. Wyniki monitoringu ptaków stanowiących przedmioty ochrony w ww. obszarach Natura 2000,  zleconego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w 2017 r., wskazywały na spadek populacji gatunków ptaków wodnych. Dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 w porównaniu z danymi z inwentaryzacji z 2007 r., wyniki monitoringu wykazały spadek populacji lęgowych gatunków: krakwy – o ok. 32%, czernicy – o ok. 63%, głowienki – o ok. 38%, cyranki – o ok. 60%, natomiast lęgi hełmiatki i podgorzałki nie zostały stwierdzone w obszarze. Polowania wskazywano jako jedno z zagrożeń odpowiedzialnych za te spadki. Negatywny wpływ polowań udokumentował także Damian Wiehle.

Fundacja Niech Żyją i Akcja Demokracja w lutym 2021 r. organizowały akcję wnioskowania o zupełne wyłączenie Stawów Zatorskich z obwodów łowieckich (w ramach konsultacji społecznych nowego podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie).