25 maja 2021 r. wchodzi w życie zarządzenie małopolskiego RDOŚ uznające za rezerwat przyrody „Góra Stołowa im Ryszarda Malika” obszar o powierzchni 96,09 ha, w gminie Klucze, w nadleśnictwie Olkusz. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu leśnego złożonego z naturalnych zbiorowisk leśnych: żyznej buczyny sudeckiej Dentario enneaphylli-Fagetum, jaworzyny z języcznikiem Phyllitido-Aceretum, storczykowej buczyny karpackiej Carici-Fagetum, stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów oraz zróżnicowanej rzeźby obszaru. Wg informacji nadleśnictwa, jest to teren porośnięty buczynami, z wieloma wapiennymi ostańcami tworzącymi Stołową Górę, Ostrą Górę i Skałę pod Wieżą.

Zarządzenie

 

Rezerwat powstał po 43 latach od zgłoszenia jego pomysłu, a 33 lata od powstania pierwszej wersji jego dokumentacji projektowej.

 

Ryszard Malik był pracownikiem nadleśnictwa Olkusz, odpowiedzialnym za edukację ekologiczną i ochronę przyrody. Zmarł przedwcześnie.