8 czerwca 2021 r. weszło w życie Zarządzenie RDOŚ w Poznaniu, powiększające rezerwat przyrody „Czeszewski Las”, z 223 ha do 534 ha.

Zarządzenie w dzienniku urzędowym

Omówienie RDOŚ w Poznaniu (z mapką)

 

Nowe granice rezerwatu obejmują całość międzyrzecza Warty i Lutyni w Lasach Czeszewskich (tzw. Uroczysko Warta) w nadleśnictwie Jarocin.

W granicach tego obiektu powstał w 1905 (lub 1907 albo 1909, zależnie od źródła), z inicjatwy F. Pfuhla, pierwszy rezerwat w granicach obecnej Wielkopolski, choć obejmujący zaledwie 0,75 ha. Ten drzewostan został jednak wycięty przez polskich leśników w 1925 r. Później K. Stecki w 1934 r. zaproponował do ochrony rezerwatowej dwa inne drzewostany, ale one zostały wycięte w latach II wojny światowej. W latach 50-tych XX w. utworzono rezerwaty "Czeszewo" (27,60 ha) i "Lutynia" (45,58 ha). W początkach XXI w., z inicjatywy nadleśnictwa Jarocin  i we współpracy merytorycznej z Klubem Przyrodników powstała i została zrealizowana koncepcja ochrony uroczyska Warta m. in. przez utworzenie większego rezerwatu Czeszewski Las (wchłaniającego dotychczasowe rezerwatu „Czeszewo” i „Lutynia”) o powierzchni 223 ha. Nadleśnictwo zrealizowało też przedsięwzięcie czynnej ochrony warunków wodnych, której istotą było częściowe zastąpienie wylewów Warty (zanikających po budowie zbiornika w Jeziorsku) zasilaniem starorzeczy warciańskich wodą z Lutyni. Obecnie powiększenie to kolejny krok w ochronie uroczyska.

 

Rezerwat chroni kompleks łęgów Ficario-Ulmetum, częściowo grądowiejących, o naturalnym charakterze – m. in. z bogatymi populacjami epifitów, chrząszczy ksylobiontycznych (w tym kozioroga dębosza, pachnicy dębowej oraz ciołka matowego), kompleks starorzeczy Warty oraz doliny odcinek Lutyni. Podkreślane jest występowanie dzięcioła średniego w dużym zagęszczeniu do 2,5 pary/10 ha starych lasów liściastych.