Jutro (3 lipca 2021) wchodzi w życie zarządzenie RDOS w Kielcach z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Polana Polichno w woj. świętokrzyskim, powiększające ten rezerwat z 9,45 ha do 36,10 ha. Zarządzenie

 

Rezerwat Polana Polichno, położony na Ponidziu, w gminie Michałów w pobliżu miejscowości Betlejem, został utworzony dla ochrony roślinności kserotermicznej na częściowo zarastającej polanie śródleśnej, powstałej wskutek wylesienia ok. przełomu XIX i XX w. i następnie wypasu. Po zarzuceniu wypasu i bezskutecznych próbach zalesienia, obszar został w 1974 r. uznany za rezerwat. Od końca XX w. rezerwat jest chroniony czynnie przez powtórzone już kilkakrotnie usuwanie drzew i krzewów. Rosną tu m. in. storczyk purpurowy, obuwnik, buławnik wielkokwiatowy, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, groszek pannoński, len włochaty i inne gatunki ciepłolubne. Znany jest także z unikatowej flory bezkręgowców (m. in. świerszcz stepowy, piewik górski). Teren rezerwatu jest gruntem państwowym w zarządzie Nadleśnictwa Pińczów. Rezerwat jest częścią Kozubowskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029.

 

Obecne powiększenie włącza do rezerwatu otaczające rezerwat drzewostany dębowe w oddz. 98 nadleśnictwa Pińczów – stanowiące część większego, liczącego łącznie ok. 180 ha, kompleksu drzewostanów dębowych reprezentujących ciepłe grądy w odmianie nidziańskiej, z gatunkami ciepłolubnymi w runie, m. in. buławnikiem czerwonym, stanowiące siedlisko silnej populacji jelonka rogacza Lucanus cervus i innych unikatowych bezkręgowców. O powiększenie, którego potrzeba podnoszona była od samego momentu powstania rezerwatu w latach 70-tych XX w., wnioskował obecnie Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, przy przychylności Nadleśnictwa Pińczów.