Wczoraj (8 lipca) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, przesuwające termin rozpoczęcia sezonu łowieckiego na krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice i łyski z 15 sierpnia na 1 września. Termin zakończenia sezonu polowań został przesunięty z 21 na 31 grudnia. Miejsce publikacji: Dziennik Ustaw 2021, poz. 1244. Elektroniczny Dziennik Ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/ w chwili publikacji tej wiadomości nie działał z nieznanych przyczyn.

 

Zmiana terminu rozpoczęcia sezonu polowań na te gatunki postulowana była od dawna, ponieważ obserwowano, że w chwili otwarcia sezonu polowań często zdarza się, że gatunki docelowe, albo inne gatunki ptaków wodnych w tych samych siedliskach, nie zakończyły jeszcze rozrodu. Polowania na ptaki w szeroko rozumianym okresie ich rozrodu zabrania Dyrektywa Ptasia UE. W 2020 r. zagadnienie było przedmiotem konsultacji społecznych. Klub Przyrodników przedstawił wówczas swoją opinię, uznając że:

  • zmiana jest słuszna lecz zbyt mała, naruszenie Dyrektywy Ptasiej zostanie w ten sposób złagodzone, ale nie usunięte;
  • właściwym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przygotowywanym rozporządzeniem: dla cyraneczki, czernicy, głowienki i łyski – całorocznego okresu ochronnego; dla krzyżówki – okresu polowań od 20 września do 21 grudnia;
  • zasadna byłaby w ogóle (choć wykracza to za materię rozporządzenia) szersza dyskusja społeczna na temat modelu łowiectwa, w tym nad zasadnością polowania na ptaki w ogóle.

W wydanym rozporządzeniu nowością jest wydłużenie sezonu polowań w grudniu, czego nie było we wcześniejszych projektach.